MASTER เปิดเทรดวันแรก 62.25 บาท เหนือจอง 35.33%

MASTER เปิดเทรดวันแรก 62.25 บาท เหนือจอง 35.33%

MASTER เปิดเทรดวันแรกราคาอยู่ที่ 62.25 บาท เพิ่มขึ้น 16.25 บาท หรือ 35.33% จากราคา IPO ที่ 46 บาทต่อหุ้น หวังนำเงินไปใช้ลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเพื่อขยายพื้นที่ศูนย์บริการและสำนักงานฯ รองรับบริการที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัดบนพื้นที่โรงพยาบาลเดิม

บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ (MASTER) เข้าซื้อขายหุ้น (เทรด) วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) วันนี้ (25 ม.ค.66) โดยมีราคาเปิดที่ 62,25 บาท เพิ่มขึ้น 16.25 บาท หรือ 35.33% จากราคา IPO ที่ 46 บาทต่อหุ้น

MASTER ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช” ตั้งอยู่ที่ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้บริการศัลยกรรมได้หลากหลาย อาทิ ศัลยกรรมเสริมจมูก ศัลยกรรมยกคิ้ว และกรอบหน้า ศัลยกรรมหน้าอก ศัลยกรรมดูดไขมันปรับรูปร่าง ศัลยกรรมตา ศัลยกรรมปรับโครงสร้างรูปหน้า เป็นต้น รวมถึงการปลูกผม ดูแลเส้นผม และให้บริการดูแลผิวพรรณและเลเซอร์ ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้รับมาตรฐานระดับสากล

โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวนเตียงให้บริการ 7 เตียง บนพื้นที่ให้บริการ 4,267 ตารางเมตร มีแพทย์ 41 ท่าน บุคลากร 533 คน และมีรายได้หลักมาจากการให้บริการศัลยกรรมร้อยละ 80 นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทได้ทำข้อตกลงกับสถาบัน Korean College of Cosmetic Surgery และสถาบัน Face Design จากประเทศเกาหลี เพื่อให้คำปรึกษาระหว่างแพทย์กับแพทย์ ยกระดับการให้บริการศัลยกรรมความงามของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช

โดย MASTER มีทุนชำระแล้ว 240 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 190 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะนำหุ้นออกขาย 15 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 48.75 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 9.75 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่เกิน 6.5 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2566 ในราคาหุ้นละ 46 บาท คิดเป็นมูลค่าขาย IPO  2,990 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 11,040 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 36.85 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 299.61 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.25 บาท โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญร่วม

 

 

 

นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTER เปิดเผยว่า บริษัทเปิดให้บริการมากว่า 9 ปี เริ่มจากคลินิกเสริมความงาม จนพัฒนา และยกระดับเป็นโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ซึ่งมีมาตรฐานการให้บริการระดับเดียวกับมาตรฐานโรงพยาบาล ให้บริการด้านการศัลยกรรมครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการศัลยกรรม สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารเพื่อขยายพื้นที่ศูนย์บริการ และสำนักงานฯ รองรับบริการที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัดบนพื้นที่โรงพยาบาลเดิม จัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

MASTER มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวมาศฉมาดล ถือหุ้น 67.97% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.masterpiecehospital.com และ www.set.or.th

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์