MORE แจงเพิ่ม กรณีงบคอนเสิร์ต “Rolling Loud” พุ่ง 899 ล้านบาท เพิ่มจากเดิม 36%

MORE แจงเพิ่ม กรณีงบคอนเสิร์ต “Rolling Loud” พุ่ง 899 ล้านบาท เพิ่มจากเดิม 36%

MORE ชี้แจงเพิ่ม กรณีงบคอนเสิร์ต “Rolling Loud” พุ่ง 899 ล้านบาท เพิ่มจากเดิม 36% อยู่ที่ 660 ล้านบาท จากประมาณการต้นทุนที่เปิดเผยในหนังสือนัดประชุม

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) พบ ข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่คณะกรรมการบริษัท ชี้แจง (หนังสือของบริษัท เลขที่ CS015/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565) มี ความแตกต่างจากข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และรายงานความเห็นของ IFA อย่างมี นัยสำคัญ ได้แก่

1. การที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินเพิ่มทุน PP ไปใช้ลงทุนในโครงการจัดแสดงคอนเสิร์ต “Rolling Loud” โดยบริษัทเปิดเผยในหนังสือนัดประชุมว่า โครงการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมสูงสุดประมาณ 660 ล้านบาท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทท่านชี้แจงในหนังสือฉบับข้างต้นว่า ต้นทุนโครงการทั้งหมดโดยประมาณมี จำนวน 899 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36 จากประมาณการต้นทุนที่เปิดเผยในหนังสือนัด ประชุม และ

2. หนังสือนัดประชุมอาจยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนในกรณีผู้ร่วมทุนถอนตัว ซึ่งบริษัท ท่านมีภาระต้องคืนเงินมัดจำ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว และมีความเสี่ยงที่อาจถูก Rolling Loud USA ฟ้องร้องจากการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ข้อมูลในหนังสือชี้แจงของบริษัท เลขที่ CS015/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นั้น มาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำลังพิจารณาในประเด็นหลักที่ว่า บริษัทจะเลือกดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำรายการดังกล่าวตามแผน หรือจะเลือกยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเหตุผล และความจำเป็น ข้อดี ข้อเสีย และประเด็นความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

1.ข้อเท็จจริงประเด็นจำนวนต้นทุนที่ไม่ตรงกัน เนื่องจากการจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และสารสนเทศของบริษัท ที่เปิดเผยใน หนังสือนัดประชุมว่า “บริษัท จะมีความจำเป็นของเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเบื้องต้นรวมสูงสุดประมาณ 660 ล้านบาท (ก่อนหักรายรับจากการจำหน่ายตั๋ว)” ซึ่งเป็นการประมาณการกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย จากการจัดทำ แผนงานอ้างอิงตามข้อสมมติฐานของบริษัท โดยการประมาณเงินสดรับนั้นจะพิจารณาโอกาสที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากการ จัดหาสปอนเซอร์และเงินสดจ่ายที่จะเกิดขึ้น เพื่อพิจารณาความต้องการใช้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ในการดำเนินโครงการ Rolling Loud

แต่ ในหนังสือชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท เลขที่ CS015/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นั้น งบประมาณต้นทุนโครงการ Rolling Loud ทั้งหมดโดยประมาณมีจำนวน 899 ล้านบาท มาจากการที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาผลกระทบที่เลวร้ายที่สุด ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริษัท จะต้องจ่ายต้นทุนโครงการทั้งหมดรวมถึงการไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากการจัดหาสปอนเซอร์ในกรณี

หากบริษัทยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และไม่ทำรายการเพิ่มทุนต่อตามแผน หรือมีการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไป 2 หนังสือนัดประชุมยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนในกรณีผู้ร่วมทุนถอนตัว ภาระค่าใช้จ่าย ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และสารสนเทศของบริษัท ที่เปิดเผยใน หนังสือนัดประชุม ได้พิจารณาถึงผลกระทบความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นของโครงการ ในกรณีที่บริษัท ได้ดำเนินการตาม แผนการเพิ่มทุนที่วางไว้ดังนั้น สัดส่วนและเงื่อนไขการเข้าลงทุนของบริษัท และของผู้ร่วมทุนในการจัดคอนเสิร์ตยังคงเป็นไป ตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และสารสนเทศของบริษัท ที่เปิดเผยในหนังสือนัดประชุม ประเด็นความเสี่ยงและภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในหนังสือชี้แจงของบริษัท เลขที่ CS015/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

นั้นเกิดจากการพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีหากบริษัทยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือ หุ้นและไม่ทำรายการเพิ่มทุนต่อตามแผนหรือมีการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไป ทั้งนี้หากบริษัท มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการตามแผนเพิ่มทุนเดิมที่วางไว้รายงานความเห็นของที่ ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) รวมถึงรายละเอียดในสารสนเทศในหนังสือนัดประชุมที่บริษัท นำส่งต่อผู้ถือหุ้นไปแล้ว จึงมี การเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจออกเสียงผู้ถือหุ้น

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์