Bitkub ยอมให้ ก.ล.ต. ลงโทษปรับ 24 ล้าน ปมสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัล

Bitkub ยอมให้ ก.ล.ต. ลงโทษปรับ 24 ล้าน ปมสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. ลงดาบ บิทคับ สั่งจ่ายค่าปรับ 3 ราย ได้แก่บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด นายอนุรักษ์ เชื้อชัย และ นายสกลกรย์ สระกวี กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด รวมกว่า 24.16 ล้านบาท  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับนายสกลกรย์ สระกวี ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานกรรมการบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด  กรณีสร้างปริมาณเทียมสินทรัพย์ดิจิทัลในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub ของบริษัทบิทคับ หลายรายการ

ทั้งนี้จากรณีที่นายสกลกรย์ทำสัญญากับนายอนุรักษ์ เชื้อชัย เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub และสนับสนุนทางด้านการเงินให้นายอนุรักษ์กระทำการดังกล่าว ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นายอนุรักษ์ได้ทำการส่งคำสั่งจับคู่ซื้อขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี BTC BCH ETH และ XRP ระหว่างกันเองในศูนย์ซื้อขาย Bitkub อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล และบริษัทบิทค

โดยนายสกลกรย์ได้รับทราบเกี่ยวกับการกระทำของนายอนุรักษ์ โดยไม่ได้มีการทักท้วงแต่อย่างใด การกระทำความผิดของบริษัทบิทคับ ตามข้อกล่าวหา เกิดจากการสั่งการ หรือกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของนายสกลกรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจจัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทบิทคับตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนดให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง 8 ล้านบาท  และชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 53,764 บาท

สำหรับกรณีบริษัทบิทคับ ออนไลน์ จำกัด โดยนายสกลกรย์ สระกวี ทำสัญญากับ นายอนุรักษ์ เชื้อชัย เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub (ศูนย์ซื้อขาย Bitkub) และสนับสนุนทางด้านการเงินให้นายอนุรักษ์ กระทำการดังกล่าว ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นายอนุรักษ์ได้ทำการส่งคำสั่งจับคู่ซื้อขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี BTC BCH ETH และ XRP ระหว่างกันเองในศูนย์ซื้อขาย Bitkub อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล และบริษัทบิท โดยนายสกลกรย์ ได้รับทราบเกี่ยวกับการกระทำ ของนายอนุรักษ์ โดยไม่ได้มีการทักท้วงแต่อย่างใด   โดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด โดยให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง 8 ล้านบาท รวมถึงห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 พฤศจิกายน 2566 และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21พฤศจิกายน 2566 และชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 53,764 บาท

ส่วนกรณีบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด โดยนายสกลกรย์ สระกวี ทำสัญญากับนายอนุรักษ์ เชื้อชัย เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub และสนับสนุนทางด้านการเงินให้นายอนุรักษ์กระทำการดังกล่าว ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นายอนุรักษ์ได้ทำการส่งคำสั่งจับคู่ซื้อขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี BTC BCH ETH และ XRP ระหว่างกันเองในศูนย์ซื้อขาย Bitkub อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล และบริษัทบิทคับ โดยนายสกลกรย์ได้รับทราบเกี่ยวกับการกระทำของนายอนุรักษ์ โดยไม่ได้มีการทักท้วงแต่อย่างใด การกระทำความผิดของบริษัทบิทคับ ตามข้อกล่าวหา เกิดจากการสั่งการ หรือกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของนายสกลกรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจจัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทบิทคับตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด โดยให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง 8 ล้านบาท รวมถึงห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 พฤษภาคม 2566  และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 พฤศจิกายน 2566  และชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 53,764 บาท