“เนชั่น”ทุ่ม 240 ล้าน ซื้อหุ้น “ฐานเศรษฐกิจ”100%

“เนชั่น”ทุ่ม 240 ล้าน ซื้อหุ้น “ฐานเศรษฐกิจ”100%

บอร์ด “ เนชั่น กรุ๊ป “ ไฟเขียวเข้าซื้อฐานเศรษฐกิจ 100% จาก นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น มูลค่า 240 ล้าน หรือ 11.96 บาทต่อหุ้น พร้อมตั้ง ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอรี่ เป็นIFA และเตรียมเปิดประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 29ธ.ค.นี้ หากได้รับอนุมัติ คาดการซื้อขายแล้วเสร็จในเดือนธ.ค.นี้

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ NATION แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9-1/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20,074,998 หุ้น หรือคิดเป็น100 % ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด (TMM) จากบริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)  ในราคาซื้อขายทั้งสิ้นไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือ ประมาณ 11.96 บาทต่อหุ้น

พร้อมกับ อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน TMM ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

NEWS ได้ปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของ NEWS แล้ว โดย NEWS จะต้องรับโอนหุ้นสามัญในบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขาย หน่วยลงทุนฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด (TCAP) และ
บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (LIB) จำนวน 2,499,997 หุ้น และ 99,999,997 หุ้น ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วน 100 % และ  100 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน TCAP และ LIBตามลำดับ จาก TMM และ TMM จะต้องไม่มีเงินกู้และเหรือภาระหนี้สินใด ๆ คงค้างอยู่ใน TMM (Debt Free)

บริษัทฯ พึงพอใจในผลการเข้าตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ของ TMM ภายหลังจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของ NEWS แล้ว

สำหรับการซื้อขายเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือวันวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป
สมบูรณ์  และNEWS จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อ "บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จำกัด" ภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทอนิกส์ (e-meeting) เพียงช่องทางเดียว เป็นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (NATION-W4) จำนวน 2,7 11,980,241 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 507,547,903.09 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2.663,572, 194.95 บาท เป็นจำนวน 2,156,024,291.86 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 957,637,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,749.398,111.45 บาท จากทุน
จดทะเบียนจำนวน 2,156.024,291.86 บาท เป็นจำนวน 7,905,422,403.31 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10.847,920,965 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)จำกัด (มหาชน) (NATION -W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติ แล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น