THAI เผย ชำระหนี้ 1.67 พันล้าน -เดินหน้าขายทรัพย์สินรอง

THAI เผย ชำระหนี้ 1.67 พันล้าน  -เดินหน้าขายทรัพย์สินรอง

THAI เผย งวดวันที่ 15 มิ.ย-14 ก.ย. 65 ได้ชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง ถึงวันที่ 15 ส.ค. 65 รวม 1.67 พันล้าน -บริษัทไม่ได้มีการผิดนักตามแผน พร้อมเดินหน้าขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว

นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)  รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดวันที่ 15 มิ.ย-14 ก.ย. 2565  ว่า  ผู้บริหารแผนได้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผน โดยการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง ถึงวันที่ 15 ส.ค. 2565 รวมเป็นเงิน 1,670.15 ล้านบาท และบริษัทไม่ได้มีการผิดนักตามแผนแต่ประการใด 

ส่วนการขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว ซึ่งในไตรมาสนี้  บริษัทได้รับเงินขายเครื่องยนต์ CFM56-3C1 จำนวน 2 เครื่องยนต์  ตามที่คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 ในส่วนที่เหลือ จำนวน 114,000 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 80% ของราคาขาย  โดยปัจจุบัน บริษัทได้เจรจากำหนดการส่งมอบเครื่องยนต์กับผู้ซื้อเครื่องยนต์ภายในเดือนก.ย. 2565

รวมถึงในงวดนี้  คณะผู้บริหารแผนได้มีมติอนุมัติขายเครื่องบนที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน 5 ลำ ราคาขายรวม 23,445,000 ดอลลาร์ โดยการบินไทยได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อและไดรับเงนค่าขายเครื่องบินดังกล่าวแล้ว  และอนุมัติให้ขายเครื่องยนต์อะไหล่ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจำนวน 3 เครื่อง ให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งสูงกว่าราคาประเเมิน  ราคาขายรวม 2,800,000 ดอลลาร์ โดยได้ส่งมอลเครื่องยนต์ ให้แก่ผู้ซื้อและได้รับเงินค่ขายเครื่องยนต์ครบถ้วน 

  นอกจากนี้ขายที่ดินและสำนักงานสีลมให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาซื้อสูงสุด  ในราคา 205,100,000 บาท ซึ่งการบินไทยได้รับเงินมัดจำมแล้ว 20,510,000 ล้านบาท โดยผู้ซื้อจะชำระเงินส่วนที่เหลือภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดิน ซึ่งเลื่อนเป็นวันที่ 31 ส.ค. 2565 และให้เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดจากการที่ผู้ซื้อขอเลื่อนวันโอกนกรรมสิทธิ์ร้อยละ 5 โดยให้ชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินงวดสุดท้ายในวันโอนกรรมสิทธิ์   

อย่างไรก็ตามผู้บริหารแผนได้ดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 35 เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิมให้เป็นไปตมเงื่อนไขของการบันทึกข้อตกลงที่ผู้ทำแผนได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ โดยในไตรมาสนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิม เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จำนวน 1 ลำ รวมเป็น เครื่องบินจำนวน 54 ลำ คงเหลือที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาและเข้าทำสัญญาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอีก 3 ลำ