JTS ตั้ง 'จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชัน' ในสิงคโปร์ ขยายธุรกิจ Cloud AI-IoT-Fin Tech

JTS ตั้ง 'จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชัน' ในสิงคโปร์ ขยายธุรกิจ Cloud AI-IoT-Fin Tech

JTS ตั้ง 'จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชัน' ในสิงคโปร์ ขยายธุรกิจ Cloud AI-IoT-Fin Tech โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหุ้นเริ่มแรก  100 ดอลลาร์สิงคโปร์ และบริษัทจัสมิสถือหุ้น 100%

จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  หรือ JTS แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. โดย อ้างถึงสมุดเลขที่ JTS/RCD-015/2522 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท จัสมินเทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2565 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  

ได้อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบริษัท : Jasmine Technology Solution (Singapore) PTE.  บจก.  

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง : ขยายธุรกิจ Cloud AI, Internet of Things (IoT) และ Fin Tech 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหุ้นเริ่มแรก : 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ 

โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัทถือหุ้น 100% 

แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียน 

โครงสร้างคณะกรรมการ : กรรมการ 3 คน  คือ (1) นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร (2) นางทิพา มหากิตติคุณ และ (3) นายตัน ช็อค ลาย ลอเรนซ์ 

ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัทย่อยในสิงคโปร์ข้างต้น ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มา และจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามคำประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ  ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.  2547 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม เป็นการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งทำให้บริษัทอื่นมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน