DUSIT เผย OR เพิ่มทุนถือหุ้นดุสิต ฟู้ดส์ 25%

DUSIT เผย OR เพิ่มทุนถือหุ้นดุสิต ฟู้ดส์ 25%

ดุสิตธานี เผยโออาร์ส่ง Modulus ถือหุ้นดุสิต ฟู้ดส์ 25% แล้วเมื่อ 8 กันยายน 2565 ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกล่าว ดุสิต ฟู้ดส์ จะมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,010.29  ล้านบาท 

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)  หรือ DUSIT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า  ตามที่  บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด (DF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ DUSIT ที่ DUSIT ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 

โดยบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) โดย Modulus ซื้อหุ้นสามัญของ DF จาก DUSITและลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ DF รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น ประมาณ 299.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ DF หลังจากเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ รายละเอียดการซื้อขายหุ้น และการเพิ่มทุนเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง DUSIT กับ Modulus (สัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาจองซื้อหุ้นระหว่าง DF กับ Modulus กับ DUSIT (สัญญาจองซื้อหุ้น) และสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่าง DUSIT กับModulus และ DF (สัญญาผู้ถือหุ้น) ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นั้น

ในการนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า DUSIT และ DF ได้ดำเนินการปฏิบัติตามสัญญาในส่วนของเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาจองซื้อหุ้นดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ดังนั้นในวันที่ 8 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (Completion Date) ทาง Modulus ได้ดำเนินการชำระเงินค่าซื้อหุ้นครบถ้วน และ DUSIT ได้โอนหุ้นให้แก่ Modulus ตามที่กำหนดไว้ไนสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาจองซื้อหุ้นเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนใน DF ในวันเดียวกัน

โดยภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว DF จะมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,010,296,400  ล้านบาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,102,964 หุ้น โดย DUSIT ถือหุ้นร้อยละ 75 และ Modulus ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ DF ซึ่งถือได้ว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และการเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์