(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2567

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2567

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร เท่ากับ 36.710 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2567

 

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2567 (ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2567