ก.ล.ต.ไฟเขียว กองทุนไพรเวทฟันด์ ลงทุนใน Bitcoin ETF

ก.ล.ต.ไฟเขียว กองทุนไพรเวทฟันด์ ลงทุนใน Bitcoin ETF

บอร์ด ก.ล.ต. อนุมัติ บลจ.ที่มีกองทุนส่วนบุคคล กลุ่มรายใหญ่พิเศษ ลงทุนในบิตคอยน์อีทีเอฟ เดินหน้าเฮียริ่งตามกระบวนการต่อไป  ขณะที่ กองทุนรวม กลุ่มรายย่อยยังต้องรอทบทวนหลักเกณฑ์ คาดปิดทางกองทุนมันนี่มาร์เก็ต และลดสัดส่วนลงทุนไม่ถึง 20%ป้องความเสี่ยงผู้ลงทุนรายย่อย

นางพรอนงค์ บุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผย ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ก.ล.ต. ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีกองทุนรวมส่วนบุคคล (Private Fund) สำหรับนักลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth :UI) เท่านั้น สามารถลงทุนใน Bitcoin ETF ในสัดส่วนการลงทุน Bitcoin ETF เป็นไปตามที่ บลจ. และนักลงทุน UI ตกลงกันได้ 

อย่างไรก็ตาม เร็วๆ นี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะหากไม่มีการปรับแก้ไข จะนำกลับมาเสนอบอร์ดก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุมัติบังคับใช้ต่อไป 

ขณะที่ในส่วน บลจ.ที่เป็นการลงทุนในกองทุนรวม (mutual fund) สำหรับนักลงทุนรายย่อย ขณะนี้ยังไม่สามารถลงทุนใน Bitcoin ETF ยังต้องรอหารือเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในเดือนเม.ย. เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอข้อคิดเห็นในหลักเกณฑ์เรื่องต่างๆ ก่อนครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นจะดำเนินการเปิดรับฟังความเห็นตามกระบวนการต่อไป 

“หลักเกณฑ์ที่เปิดทางให้ บลจ.ที่มีกองทุนรวมส่วนบุคคลและกองทุนรวม สามารถลงทุนใน Bitcoin ETF จะมาพร้อมหลักเกณฑ์การลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและนักลงทุนในแต่ละกลุ่ม” 

รายงานข่าว ก.ล.ต. เปิดเผยว่า การพิจารณาให้กับ บลจ.ที่มีกองทุนรวม สำหรับนักลงทุนรายย่อย สามารถลงทุนใน Bitcoin ETF จะพิจารณาถึงการกระจายการลงทุนทำให้การบริหารความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและความผันผวน 

ดังนั้น กองทุนรวมที่สามารถลงทุน Bitcoin ETF เงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัด เช่น กำหนดเงื่อนไขให้มีสัดส่วนการลงทุน Bitcoin ETF เป็นสัดส่วนน้อยของพอร์ตลงทุนรวมของกองทุนรวม อาจปรับลดสัดส่วนไม่ถึง20% ของพอร์ตลงทุนรวมของกองทุน และจะเปิดให้เฉพาะกองทุนรวมบางประเภทสามารถลงทุนได้เท่านั้น อย่างกองทุนรวมที่มีนโยบายกระจายการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ ส่วนกองทุนรวมที่เปิดขายกระจายวงกว้างผ่านช่องทางขายผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือ กองทุนรวมประเภทลงทุนทดแทนเงินฝาก เช่น กองทุนมันนี่มาร์เก็ตและกองทุนเทอมฟันด์ จะไม่เปิดให้ลงทุนใน Bitcoin ETF เพราะอาจกระทบต่อเสถียรภาพในตลาดการเงิน