ธนาคารกรุงเทพ ไฟเขียวจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 7.00 บาท

ธนาคารกรุงเทพ ไฟเขียวจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 7.00 บาท

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท พร้อมกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,361 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 35.60 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม

ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตรา หุ้นละ 5.00 บาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567

พร้อมกันนี้ได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์