กยศ. นำร่องให้กู้ยืมเรียนคอร์สระยะสั้น Upskill หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์

กยศ. นำร่องให้กู้ยืมเรียนคอร์สระยะสั้น Upskill หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์

กยศ. นำร่องให้กู้ยืมเรียนหลักสูตรระยะสั้น Upskill-Reskill จับมือ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ให้กู้ยืมค่าเรียนไม่เกิน 50,000 บาทต่อหลักสูตรต่อคน ดอกเบี้ย 1% ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี กำหนดอายุผู้กู้ 18-60 ปีบริบูรณ์

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กองทุนฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการให้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 5 ลักษณะอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงการศึกษาที่หลากหลาย ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 

โดยล่าสุด วันนี้ (12 ก.พ.) เมื่อเวลา 10.30 น. กยศ.และสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง เพื่อนำไปสู่โอกาสในการมีอาชีพที่มั่นคง รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ 

โดยจะมีระยะเวลาการดำเนินการโครงการนำร่อง 2 ปี (ปีการศึกษา 2566-2567) ให้เงินกู้ยืมเป็นค่าเล่าเรียนไม่เกิน 50,000 บาท/หลักสูตร/คน/ครั้ง กำหนดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี และให้ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี

สำหรับคุณสมบัติของนักเรียน นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะที่ 5 กำหนดให้มีอายุ 18 - 60 ปีบริบูรณ์ ศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด ต้องทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนการยื่นขอกู้ยืม และต้องไม่กู้ยืมซ้ำซ้อนกับลักษณะอื่นๆ ณ ปีการศึกษานั้นๆ 

กยศ.และสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill)

นางสาวสุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ให้มีความรู้ในทักษะขั้นสูง ซึ่งสามารถบริหารจัดการงานด้านทันตกรรมในการช่วยงานทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์เฉพาะสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีจำนวนเพียงพอและสอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน 

โดยทาง กยศ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ช่วยทันตแพทย์ จึงมีโครงการนำร่องในการให้กู้ยืมในหลักสูตรข้างต้น เพื่อยกระดับทักษะ Reskill/Upskill ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าศึกษา เพื่อให้มีทุนทรัพย์ในการเรียนหลักสูตรข้างต้น และสามารถเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีทักษะสูงและมีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐ สร้างอาชีพที่มั่นคง เป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ