ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนรวมอีทีเอฟให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนรวมอีทีเอฟให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนรวมอีทีเอฟให้มีความหลากหลายมากขึ้น และรองรับความต้องการของผู้ลงทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) หรือ ETF ให้เทียบเคียงกับสากล เพื่อให้กองทุนรวมอีทีเอฟมีความหลากหลาย และรองรับความต้องการของผู้ลงทุน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 

ก.ล.ต. มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี โดยสนับสนุนให้ประชาชนใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งได้อย่างเหมาะสม และตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับผู้ลงทุน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการ และร่างประกาศในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวมอีทีเอฟ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการ และร่างประกาศตามที่ ก.ล.ต. เสนอ 

ก.ล.ต. จึงออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวมอีทีเอฟ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) เพิ่มให้กองทุนรวมอีทีเอฟ สามารถลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการในลักษณะเชิงรุกได้ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงกว่า benchmark (active ETF)

(2) ปรับปรุงแนวทางการพิจารณาของดัชนีอ้างอิงให้มีความชัดเจน และไม่เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติ ซึ่งการพิจารณาดัชนีอ้างอิงจะนำมาใช้บังคับกองทุนรวมทุกประเภทที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี เช่น กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงดัชนี (index fund) หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี เป็นต้น

(3) ปรับปรุงให้กองทุนรวมอีทีเอฟ สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมทั่วไปสามารถลงทุนได้ โดย บลจ. มีหน้าที่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม และสภาพคล่องของทรัพย์สินที่ลงทุน 

(4) ปรับปรุงการเปิดเผยหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ (portfolio holding) โดยให้เปิดเผยข้อมูลรายวันต่อผู้ลงทุนผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ยกเว้นกรณี active ETF ซึ่งอาจพิจารณาตามความเหมาะสมของทรัพย์สินที่ลงทุน แต่จะต้องเปิดเผยข้อมูล portfolio holding รายไตรมาสเป็นอย่างน้อย

(5) ปรับปรุงการพิจารณาดัชนีอ้างอิง กลยุทธ์การลงทุน และการเปิดเผยข้อมูลของ กองทุนรวมอีทีเอฟ ต่างประเทศ ที่นำมาเสนอขายในประเทศให้สอดคล้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟที่จัดตั้งในไทย

ทั้งนี้ ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป และสำหรับกองทุนรวมอีทีเอฟที่จัดตั้งก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์