ก.ล.ต.ออกเกณฑ์รองรับสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์รองรับสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์รองรับการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ และการเปิดเผยข้อมูลของสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สมาคมฯ)

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถมีสมาคมที่กำกับดูแลสมาชิกได้ (SRO) เพื่อคุ้มครอง และรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน รวมทั้งทำให้เกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกสมาคมฯ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโดยรวม

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของสมาคมฯ เมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566 และเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566

โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น การกำหนดคุณสมบัติของสมาคมฯ ที่ขอรับความเห็นชอบ เพื่อให้มั่นใจว่า สมาคมฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงหลักการให้มีความเหมาะสมขึ้นแล้วนั้น

ก.ล.ต. จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ฉบับ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
    (1) การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ โดยผู้ได้รับความเห็นชอบต้องมี และดำรงหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานตามที่กำหนดในฐานะองค์กรกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานกำกับดูแลด้านตลาดทุนสากล (International Organization of Securities Commissions: IOSCO) เช่น การมีโครงสร้างในการกำกับดูแลสมาคมฯ ที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก และกำกับสมาชิกที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่กีดกันการแข่งขัน และในการออกหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิกต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นต้น
    (2) การเปิดเผยข้อมูลของสมาคม โดยสมาคมฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก การกระทำความผิด และการลงโทษสมาชิก รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจทำธุรกรรมกับสมาชิก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ และเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้โดยสะดวก 


หมายเหตุ: 
* ประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
    (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 11/2566 เรื่อง การขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (https://publish.sec.or.th/nrs/9899s.pdf)
    (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 26/2566 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (https://publish.sec.or.th/nrs/9900s.pdf)
 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์