PTT ตั้ง ‘ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ’ นั่งประธานบอร์ดมีผลตั้งแต่ 16 พ.ย.66

PTT ตั้ง ‘ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ’ นั่งประธานบอร์ดมีผลตั้งแต่ 16 พ.ย.66

บอร์ด ปตท. ลงมติแต่งตั้ง “ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ” นั่งประธานบอร์ด มีผลตั้งแต่ 16 พ.ย.2566 เผยแต่งตั้งเมื่อ 19 ต.ค.แต่รอพิจารณาโดยภาครัฐ

เรียกได้ว่าไม่ผิดไปจากการคาดการณ์ของตลาด หลังจากที่ บมจ.ปตท.(PTT) มีมติแต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ขึ้นเป็นประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2566

โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2566 และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามแนวทางที่ปฎิบัติมาตามมติ คนร.

เอกสารการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือลงวันที่ 20 พ.ย.2566 แจ้ง ปตท. ว่า เนื่องจากสคร.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจและเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 (พรบ.พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) จึงขอส่งเรื่องคืน ปตท. เพื่อดำเนินการตาม พรบ.พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ต่อไป

ในการนี้ ปตท. จึงขอเรียนแจ้งมติคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2566 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดร.ประเสริฐ จึงแจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2566

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า นายทศพร ศิริสัมพันธ์ อดีตประธานกรรมการ ปตท.ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งคาดว่าในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2566 ทางบอร์ดจะได้รับทราบการลาออกของนายทศพร และคาดว่าที่ประชุมคณะกรรมการจะเลือก ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ปตท. แทน โดยจะให้มีผลทันทีหรือไม่นั้น จะต้องรอให้ ปตท. รายงานผลการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานข่าวระบุว่า ในประชุมคณะกรรมการ ปตท. วันที่ 19 ต.ค. 2566 ระบุว่า คณะกรรมการ ปตท. ได้มีวาระการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ ภายหลังก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า หลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จะต้องมีการเปลี่ยนประธานกรรมการ และกรรมการ ตามการปรับเปลี่ยนรัฐบาล

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการถกเถียงถึงประเด็นการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ ปตท. โดยเฉพาะประธานกรรมการ แต่ก็ไม่มีการนำวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม จากกระแสดังกล่าว ส่งผลให้ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ  ปตท. (ในขณะนั้น) ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2566 ทันที ถึงเรื่อง การตีความข้อบังคับของ ปตท. อย่างเคร่งครัด ตามสำเนาบันทึกข้อความฉบับลงวันที่ 12 ต.ค.2566 ถึงตัวประธานกรรมการ ปตท. อาจมีปัญหากรณีการตีความข้อบังคับของ บริษัทฯ ผิดไปจากที่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัด อาจทำให้การกระทำต่าง ๆ ที่เกิดจากการตีความข้อบังคับที่ผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายทศพร จึงขอให้ กลต. นำเรื่องและประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ กลต. เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่และมีคำสั่งให้ ปตท.ปฏิบัติตามข้อบังดับคังกล่าวอย่างเคร่งครัด และหรือมีคำสั่งอื่นใดเพื่อระงับยับยั้งการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นผลมาจากการจงใจตีความข้อบังคับผิดไปจากลายลักษณ์อักษร

ต่อมานางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ ลงนามแทนเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ส่งหนังสือถึง คณะกรรมการ ปตท. วันที่ 17 ต.ค. 2566 เรื่อง การตีความข้อบังคับของ ปตท. ตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับหนังสือร้องเรียน กรณีขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. นำเรื่องการตีความข้อบังคับของ ปตท. เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อระงับยับยั้งการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นผลจากการตีความข้อบังคับที่ผิดไปจากลายลักษณ์อักษรของบริษัทท่านความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเรียนว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องดำเนินกิจการของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และหากมีเหตุที่จะต้องตีความข้อบังคับให้พิจารณาตามความประสงค์ในทางสุจริตเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับดังกล่าวด้วย

สำหรับ นายทศพร ได้ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ด ปตท. ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.2565และเคยยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ ปตท. เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งในประธานกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2565 โดยระบุว่าเป็นเหตุผลส่วนตัว ท่ามกลางกระแสข่าวถูกแรงกดดันทางการเมืองบีบให้ลาออก แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีขณะนั้นขอไม่ให้ลาออก