ผู้ซื้อรถไฟฟ้าฟังด่วน! แบบไหนได้ส่วนลด หรือยกเว้นภาษี

ผู้ซื้อรถไฟฟ้าฟังด่วน! แบบไหนได้ส่วนลด หรือยกเว้นภาษี

ผู้ซื้อ “รถไฟฟ้า” ฟังด่วน! ชวนทำความเข้าใจ ซื้อรถอีวีแบบไหนได้ส่วนลด หรือยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล ทำความเข้าใจมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐในการซื้อรถไฟฟ้า

ณ ตอนนี้ต้องยอมรับว่ากระแสการใช้ "รถไฟฟ้า" เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว สืบเนื่องมาจากมาตรการเงินอุดหนุนที่รัฐบาลสนับสนุนให้คนไทยหันมาใช้รถไฟฟ้าเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนและภาวะราคาน้ำมันที่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา

จึงส่งผลทำให้ตลาดซื้อขายและผลิตรถไฟฟ้าตื่นตัวเป็นอย่างมาก ผู้ผลิตกล้าเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอย่างสถานีชาร์จก็เข้ามาร่วมลงทุนมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้เพิ่มความมั่นใจต่อผู้ซื้อในการตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้ามาใช้เพื่อส่วนตัวและนำมาใช้ในกิจการของตนเอง

ดังนั้น วันนี้เรามาทำความเข้าใจมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐในการซื้อรถไฟฟ้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และพระราชกฤษฎีกา เรื่อง ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ฉบับล่าสุด ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

  • ผู้ผลิตนำเข้าส่วนประกอบรถไฟฟ้า ได้รับยกเว้นอากรศุลกากร

สำหรับผู้ผลิตรถไฟฟ้า BEV แน่นอนว่าจะต้องมีการนำเข้าส่วนประกอบจากต่างประเทศอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการสนับสนุนในส่วนของผู้ประกอบการที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยการประกาศให้ยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับ "ชิ้นส่วนรถไฟฟ้า" ได้แก่ ของและส่วนประกอบของที่นำเข้าเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ รวม 9 รายการ ประกอบด้วย

1.แบตเตอรี่

2.มอเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า 

3.คอมเพรสเซอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

4.ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ 

5.ระบบควบคุมการขับขี่ 

6.ออนบอร์ดชาร์ทเจอร์ 

7.ดีซี / ดีซีคอนเวอร์เตอร์ 

8.อินเวอร์เตอร์ รวมถึงพีซียู อินเวอร์เตอร์ 

9.รีดักชันเกียร์ 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า จะต้องนำเข้าส่วนประกอบเข้ามาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

  • มาตรการอุดหนุนรถไฟฟ้า BEV ส่วนลดที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต 

​สำหรับใครที่ต้องการร่วมรณรงค์โลกร้อน และอยากประหยัดค่าน้ำมัน ด้วยการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า BEV มาใช้ ทางกรมสรรพาสามิตได้ออกมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยให้ส่วนลดแก่ประชาชนที่สนใจซื้อรถไฟฟ้า BEV โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรณีรถยนต์กระบะประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 2 ล้านบาท เฉพาะรถยนต์กระบะที่ผลิตในประเทศและมีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไป ได้รับเงินอุดหนุนส่วนลดคันละ 150,000 บาท

2. กรณีรถจักรยานยนต์ประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 150,000 บาท เงินอุดหนุนส่วนลดคันละ 18,000 บาท

3. กรณีรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 2 ล้าน หากรถมีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับเงินอุดหนุนส่วนลดคันละ 150,000 บาทบาท และขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 10 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง ได้รับเงินอุดหนุนส่วนลด 70,000 บาท

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า จะต้องให้กรมสรรพสามิตพิจารณาโครงสร้างราคาขายปลีกที่เสนอก่อนและหลังได้รับสิทธิตามมาตรการรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการส่งและรวบรวมเอกสารหลักฐานการขายและจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุนจากกรมสรรพากรก่อนการนำสินค้าออกจำหน่าย

  • ผู้ประกอบการซื้อรถไฟฟ้าใช้ในกิจการ ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

​ส่วนบริษัทนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการ ก็จะได้ยกเว้นเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐ ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นนี้ไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีรายละเอียด คือ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้น 

โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตประกาศกำหนด  เช่น เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตปลอดอากรเขตประกอบการเสรี  เป็นผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เป็นต้น 

สรุป...บุคคลธรรมดาได้ส่วนลด ผู้ผลิตได้ยกเว้นอากรศุลกากร นิติบุคคลได้ยกเว้นภาษีเงินได้

​ดังนั้น อาจสรุปได้ว่ามาตรการเงินอุดหนุนที่รัฐบาลได้ใช้เพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นมาตรการที่เล็งเห็นความสำคัญของทุกกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต บุคคลทั่วไปที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและนิติบุคคล 

เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังการซื้อขายให้กับทุกกลุ่มผู้บริโภค ได้มีโอกาสใช้ยานยนต์ที่ราคาถูกลงและประหยัดเงินในกระเป๋าในระยะยาว แถมได้กระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอีกด้วย

   

อ่านบทความน่ารู้เกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติม คลิกที่นี่
Source : Inflow Accounting