BAM ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" SET ESG Ratings 2 ปีซ้อน

BAM ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" SET ESG Ratings 2 ปีซ้อน

BAM ได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" SET ESG Ratings ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้รับผลการประเมินที่ระดับ “AA” ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพานิชย์จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating” ในระดับ AA ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 

สะท้อนให้เห็นว่า BAM ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการดำเนินงานและการจัดทำรายงานความยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในมิติเศรษฐกิจ มิติธรรมาภิบาล มิติสิ่งแวดล้อม มิติผู้คนและสิทธิมนุษยชน เป็นบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งพร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญ
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างสมดุล

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพานิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ในระดับ AA 

นับว่าเป็นเรื่องที่บริษัท มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของ BAM ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มBAM มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”