ก.ล.ต.เฮียริ่งเกณฑ์คุ้มครองทรัพย์สินลูกค้าธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต.เฮียริ่งเกณฑ์คุ้มครองทรัพย์สินลูกค้าธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการ และร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดทำ และเก็บรักษาบัญชีทดรองจ่ายทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ) เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินของลูกค้ามีการจัดเก็บแยกบัญชีอย่างถูกต้อง และไม่ถูกกระทบในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสบปัญหาทางการเงิน

รวมทั้งกำหนดลักษณะลูกค้าเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เห็นควรจัดทำหลักการ และร่างประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยเป็นกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 เพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้ามีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้         

   (1) การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ได้ทดรองจ่ายทรัพย์สินของตนแทนลูกค้าตามข้อมูลตามที่กำหนด เพื่อให้แยกได้ว่าส่วนใดเป็นทรัพย์สินของลูกค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ และมีข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงบริษัทในเชิงระบบ โดยจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน และจัดทำเมื่อตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หยุดหรือถูกระงับการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องจัดเก็บข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ทำธุรกรรม

          (2) การกำหนดลักษณะลูกค้าซึ่งไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรทรัพย์สินคืนก่อน เมื่อผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ โดยจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ ในลักษณะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยรวมถึงคู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ที่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ ที่ทำให้สำนักงานพิจารณาได้ว่าเป็นตัวการ ซึ่งมิได้เปิดเผยชื่อของบุคคลดังกล่าว หรือเป็นตัวแทนโดยมิได้เปิดเผยชื่อของบุคคลดังกล่าว ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ต้องไม่เป็นบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย ของผู้ประกอบธุรกิจรายนั้น ในวันที่มีการยื่นคำฟ้องนั้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดหลักการ และร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=942 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษา และแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566