ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งเกณฑ์สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งเกณฑ์สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการ และร่างประกาศเกี่ยวกับสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สมาคมฯ) เพื่อให้มีบทบัญญัติรองรับการให้ความเห็นชอบ และกำกับดูแลสมาคมฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

เพื่อคุ้มครอง รักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน และให้เกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโดยรวม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประชุม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เห็นควรให้จัดทำหลักการ และร่างประกาศเกี่ยวกับการขอรับความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) การขอรับความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบสมาคมฯ ผู้ขอรับความเห็นชอบต้องมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานตามที่กำหนด เช่น โครงสร้างการกำกับดูแลสมาคมฯ ที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (good governance) การมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก และกำกับสมาชิกที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการกีดกันการแข่งขัน  เป็นต้น

 (2) การกำหนดหน้าที่ของสมาคมฯ ภายหลังการได้รับความเห็นชอบ สมาคมฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ good governance เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีระบบรองรับการดำเนินงานตามที่กำหนดตลอดเวลาในการออกหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก ต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดหลักการ และร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=941 ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถศึกษาและแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือทาง e-mail : [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์