ศุลกากรลงนามทวิภาคี ”นิวซีแลนด์” อำนวยความสะดวกผู้ส่งออกไทย

ศุลกากรลงนามทวิภาคี ”นิวซีแลนด์” อำนวยความสะดวกผู้ส่งออกไทย

ศุลกากรร่วมลงนามทวิภาคี กับศุลกากรนิวซีแลนด์ยกระดับมาตรฐานเออีโอ ทำให้ผู้ส่งออกของไทยได้รับการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรระหว่างกันมากขึ้น

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และ Ms.Christine Stevenson ตำแหน่ง Comptroller and Chief Executive ของศุลกากรนิวซีแลนด์ ได้ลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operators: AEO) ระหว่างกรมศุลกากร และศุลกากรนิวซีแลนด์ ในการประชุม WCO Asia Pacific Regional Head of Customs Administration Conference ครั้งที่ 24 ณ เมืองเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย

สำหรับผลจากการลงนามในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอของประเทศไทย ได้รับการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร เมื่อส่งของออกไปยังประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ฉบับนี้  จัดเป็นความตกลงฯ ในระดับทวิภาคี ลำดับที่ 6 ที่ประเทศไทย ได้ลงนามโดยสมบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานศุลกากรของประเทศต่างๆ ต่อจาก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

ในด้านความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทย และประเทศนิวซีแลนด์ มีความเข้มแข็งด้วยมูลค่าทางการค้ารวมทั้งสิ้น กว่า 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (รอบปีบัญชี มิถุนายน 2565) ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย และความมีประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน และการค้าระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศ กรมศุลกากร และศุลกากรนิวซีแลนด์จึงได้เริ่มการเจรจาการจัดทำความตกลงดังกล่าว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2564 และได้ดำเนินการตรวจสถานประกอบการร่วมกัน (Joint Site Validation) ในปี 2565

ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอตามกรอบมาตรฐานความปลอดภัย SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE Framework) ขององค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายขยายการจัดทำ MRA กับหน่วยงานศุลกากรของประเทศอื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของประเทศไทยต่อไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์