(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร เท่ากับ 32.774 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566