ครม.อนุมัติเพิ่มเงินสมทบให้สมาชิก กอช.สูงสุด 1,800 บาทต่อปี

ครม.อนุมัติเพิ่มเงินสมทบให้สมาชิก กอช.สูงสุด 1,800 บาทต่อปี

ครม.อนุมัติเพิ่มเงินสมทบให้สมาชิกกอช.สูงสุดจาก 1,200 บาท เป็น 1,800 บาทต่อปี และให้สมาชิกออมได้สูงถึง 30,000 หมื่นบาทต่อปี ซึ่งจะทำให้สมาชิกเมื่อออมจนถึงเกษียณจะมีเงินบำนาญต่อเดือนที่ 12,000 หมื่นบาท จากปัจจุบันอยู่ที่เพียง 5,000 บาทต่อเดือน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มติ ครม.วันนี้(24 ม.ค.)มติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจ่ายเงินสะสม และสมทบของ กอช.โดยเสนอให้เพิ่มเงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนจากปัจจุบันสูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี เป็นสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

ส่วนเงินสมทบที่รัฐบาลจะช่วยจ่ายสมทบให้นั้น จะปรับเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี ทุกช่วงอายุ โดยช่วงอายุ 15 ปีถึงไม่เกิน 30 ปี รัฐจ่ายสมทบให้ 50% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี ,ช่วงอายุมากกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี รัฐจ่ายให้ 80% แต่ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี และช่วงอายุ มากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี รัฐจ่ายให้ 100% แต่ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี

ดังนั้น หากสมาชิกต้องการได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุดที่ 1,800 บาทต่อปี สมาชิกจะต้องส่งเงินสะสมในส่วนของสมาชิกเพิ่ม เช่น สมาชิกที่มีอายุ 15 ปี ถึงไม่เกิน 30 ปี จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนปีละ 3,600 บาทปี  หากสมาชิกมีอายุมากกว่า 30 ปี แต่ไม่ถึง 50 ปี ต้องส่งเงินเข้ากองทุน 2,250 บาทต่อปี และ หากมีอายุมากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี จะต้องส่งเงินกองทุนปีละ 1,800 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ปัจจุบันเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายให้สมาชิก จะเป็นไปตามช่วงอายุของสมาชิก กล่าวคือ กรณีสมาชิกอายุ 15 ปีถึง ไม่เกิน 30 ปี รัฐจ่ายสมทบให้ 50% ของเงินที่สมาชิกจ่ายสะสม แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี  ,ช่วงอายุมากกว่า 30 ปี ถึงไม่เกิน 50 ปี  จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล 80% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 960 บาทต่อปี  และช่วงอายุมากกว่า 50 ปีแต่ไม่เกิน 60 ปี จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล 100% ของเงินสะสมแต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

นายอาคม กล่าวว่า การเพิ่มแรงจูงใจให้สมาชิก กอช. ด้วยการเพิ่มเงินสมทบฝั่งรัฐบาลนั้น ยังไม่สามารถบอกได้ว่า จะทำให้จำนวนสมาชิก กอช.เพิ่มขึ้นเท่าไร จากปัจจุบันที่มีสมาชิกอยู่แล้ว 2.5 ล้านคน แต่คาดหวังว่า จำนวนเงินออมของฝั่งสมาชิกจะเพิ่มขึ้นราว 20 % จากปัจจุบัน ทั้งนี้ รัฐบาลจะใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 1,800 ล้านบาทต่อปี

เขากล่าวอีกว่า เงินบำนาญที่คาดว่าจะได้ 12,000 บาทต่อเดือนนั้น อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า สมาชิก จะต้องเริ่มออมตั้งแต่อายุ 15 ปี ซึ่งเป็นอายุต่ำสุดที่สามารถเป็นสมาชิกกองทุนได้ และออมต่อเนื่องจนถึง 60 ปี โดยวงเงินที่ออมต่อปีจะต้องอยู่ที่ 3 หมื่นบาท  ทั้งนี้ กอช.คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนของ กอช. อยู่ที่ 2.5 %  แต่หากได้ผลตอบแทนมากกว่านี้ เช่น  3.5% ต่อปี สมาชิกก็จะได้รับเงินบำนาญที่ 16,000 บาทต่อเดือน

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์