"สหราชอาณาจักร - แบงก์ชาติ" ลงนาม MOU บริการทางการเงิน หนุนฟินเทคไทยเติบโต

"สหราชอาณาจักร - แบงก์ชาติ" ลงนาม MOU บริการทางการเงิน หนุนฟินเทคไทยเติบโต

รัฐบาลสหราชอาณาจักรโดยสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านบริการทางการเงิน มุ่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง

รัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านบริการทางการเงิน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นการต่ออายุจากบันทึกความเข้าใจฉบับก่อนหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของไทย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals - SDGs)

ภายใต้บันทึกความเข้าใจก่อนหน้า รัฐบาลสหราชอาณาจักรให้การสนับสนุน ธปท. ในหลายด้าน โดยครอบคลุมการยกระดับมาตรฐานการบัญชี การส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน การสนับสนุนระบบการเงินให้เพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงิน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมการเงินในประเทศไทย

 

"สหราชอาณาจักร - แบงก์ชาติ" ลงนาม MOU บริการทางการเงิน หนุนฟินเทคไทยเติบโต

สำหรับบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่นี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักร และ ธปท. จะยกระดับความร่วมมือในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับแนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล และการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการยกระดับการกำกับดูแล และการส่งเสริมนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของภาคการเงินไทย

ความร่วมมือนี้จะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ การศึกษาวิจัย รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเงินดิจิทัล และการเงินเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Economic Reform Programme จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร และ UK’s Partnering for Accelerated Climate Transitions Programme

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ธปท. ยินดีอย่างยิ่งที่จะสานต่อความร่วมมือด้านบริการทางการเงิน กับรัฐบาลสหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการเงินในการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน และสนับสนุนให้ภาคการเงินนำความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของภาคธุรกิจไปสู่การประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยไม่ส่งผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ และมุมมองของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ได้วางเป้าหมายสำหรับภาคการเงินไว้คล้ายคลึงกับไทย

นายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้กล่าวในโอกาสการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ว่า มุมมองด้านการเงินของสหราชอาณาจักรในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการทางการเงินของโลก คือ การเงินไม่ได้เป็นเพียงกุญแจในการดำเนินธุรกิจเพียงเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างทั่วถึง และความยั่งยืนของโลกด้วย สหราชอาณาจักรมีความภูมิใจ และยินดีที่จะสานต่อความร่วมมือด้านการบริการทางการเงินกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความก้าวหน้าทางการเงินที่ล้ำสมัย เช่น การเงินเพื่อความยั่งยืนและการเงินดิจิทัล

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์