SCBXจ่อออกหุ้นกู้ ‘แสนล้าน’ โหมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล-คอนซูเมอร์ ไฟแนนซ์

SCBXจ่อออกหุ้นกู้ ‘แสนล้าน’ โหมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล-คอนซูเมอร์ ไฟแนนซ์

SCBX โหมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล แพลตฟอร์ม และ คอนซูเมอร์ ไฟแนนซ์ เตรียมขอผู้ถือหุ้นไฟเขียวออก “หุ้นกู้” วงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท

      SCBX ยังโหมธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล แพลตฟอร์ม และ คอนซูเมอร์ ไฟแนนซ์ เตรียมขอผู้ถือหุ้นไฟเขียวออก “หุ้นกู้” วงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท เจาะธุรกิจดังกล่าว

      ยังคงมุ่งมั่นในการรุกตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจแพลตฟอร์ม และสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล(Consumer Finance) สำหรับกลุ่ม บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX โดยล่าสุดวานนี้(25พ.ย.) SCBX ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจดังกล่าว
 

       นางศิริบรรจง อุทโยภาศ เลขานุการ SCBX แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 พ.ย. ได้มีมติกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุม

     โดยมีวาระสำคัญ คือ พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

      ทั้งนี้ ตามแผนธุรกิจปี 2565-2567 บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับขีดความสามารถของบริษัทในการเป็นเทคโนโลยี บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินส่วนหนึ่งจากการออกตราสารหนี้

       สำหรับตราสารหนี้ดังกล่าว มีกำหนดเวลาการออกและเสนอขายภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น