สบน.ออกพันธบัตรออมทรัพย์ “สุขใจให้ออม”วงเงิน 6 หมื่นล้าน ดอกเบี้ยสูงสุด 3%

สบน.ออกพันธบัตรออมทรัพย์ “สุขใจให้ออม”วงเงิน 6 หมื่นล้าน ดอกเบี้ยสูงสุด 3%

สบน.ออกพันธบัตรออมทรัพย์ “สุขใจให้ออม”วงเงิน 6 หมื่นล้าน ขายผ่านวอลเล็ตสบน.1.5 หมื่นล้าน ขายผ่าน 4 แบงก์ใหญ่ 4 หมื่นล้าน ส่วนที่เหลือขายผ่านมูลนิธิ ดอกเบี้ยสูงสุด 3% สำหรับรุ่นอายุ 7 ปี และ 2.3% สำหรับรุ่นอายุ 3 ปี เริ่มจำหน่าย 7 ธ.ค.นี้

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท โดยในครั้งนี้ ได้เพิ่มวงเงินจำหน่ายพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. เป็น 15,000 ล้านบาท และซื้อได้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย เพื่อขยายศักยภาพและฐานผู้ลงทุนช่องทางดิจิทัลภาครัฐ และในการจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายสำหรับประชาชน วงเงิน 40,000 ล้านบาท ยังคงใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกคน โดยมีรายละเอียดการจำหน่าย ดังนี้

  1. รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 15,000 ล้านบาท (จัดสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served) ให้แก่ประชาชน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป (ผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนในวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอม ณ สาขาธนาคารกรุงไทยสำหรับการซื้อครั้งแรก)

ลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท - 20 ล้านบาท จำหน่ายตั้งแต่วันที่   7 – 20 ธันวาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน และเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ผ่าน Mobile Banking หรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย รวมถึง เติมเงินด้วย Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเตรียมซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

2. รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยแบ่งการจำหน่ายเป็น 2 ช่วง ดังนี้

• ช่วงที่ 1 เปิดให้ประชาชนจองซื้อพันธบัตร (13 -14 ธันวาคม 2565) วงเงิน 40,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท และสามารถจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ผู้สนใจสามารถจองซื้อผ่าน Internet Banking Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อไม่มีผลต่อการจัดสรร ไม่ว่าจะไปช้าหรือเร็วมีสิทธิ์การซื้อเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จากทั้งจาก SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย การเผยแพร่ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th รวมถึง สามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่แท็บพันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย

ทั้งนี้ หากได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินจองซื้อ หรือผิดเงื่อนไขการจำหน่าย ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (กรณีมีเหตุสุดวิสัยจะประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 และคืนเงินจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรภายหลังโดยเร็วต่อไป)

• ช่วงที่ 2 เปิดจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (19 - 20 ธันวาคม 2565) วงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง

ทั้งนี้ วงเงินที่จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. และธนาคารตัวแทนจำหน่ายไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการจำหน่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำหน่ายผ่านช่องทางวอลเล็ต สบม. ได้ที่ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-111-1111 และการจำหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

สบน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทุนกับพันธบัตรออมทรัพย์ด้วยดีเสมอมา