เปิดคำสั่งศาลปกครองสูงสุดตีตกศาลชั้นต้นทุเลาเซ็นท่อน้ำอีอีซี

เปิดคำสั่งศาลปกครองสูงสุดตีตกศาลชั้นต้นทุเลาเซ็นท่อน้ำอีอีซี

เปิดคำสั่งศาลปกครองสูงสุดตีตกศาลชั้นต้นยกคำร้องคดีท่อส่งน้ำอีอีซี เปิดทางธนารักษ์เซ็นสัญญา"วงษ์สยามก่อสร้าง" ระบุ ไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่สามารถขอมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้ ด้านวงษ์สยามเร่งธนารักษ์เซ็นสัญญา 23 ก.ย.นี้

วันนี้ (22 ก.ย.65) ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่เห็นพ้องกับศาลปกครองชั้นต้น ที่รับคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษา ลงวันที่ 1ส.ค.2565 และมีคำสั่งให้มีการทุเลาการบังคับการดำเนินการตามประกาศเชิญชวนเอกชน เพื่อบริหารและดำเนินการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ฉบับลงวันที่ 10 ก.ย.2564

โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลเป็นการระงับการดำเนินการลงนามในสัญญาโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2565 ระหว่างกรมธนารักษ์ กับ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เป็นการฉุกเฉิน

ทั้งนี้ เป็นไปตามตามข้อ 72/1 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2543 ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา หรือ มีคำสั่งชี้ขาดคดี หรือ จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกคำขอดังกล่าวของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้รับคำฟ้องไว้เป็นคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 และศาลปกครองชั้นต้นได้ดำเนินการตามข้อ 72/1 แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2543 และมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับการดำเนินการตามประกาศเชิญชวนเอกชน เพื่อบริหารและดำเนินการระบบท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออก ฉบับลงวันที่ 10 ก.ย.2564 

กรณีนี้จึงเห็นได้ว่า เป็นการพิจารณาการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีไม่ใช่การกำหนดมาตรการ หรือ วิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ก่อนการพิพากษา แม้บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี จะมีคำขอให้คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เช่า/บริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก  กรมธนารักษ์ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-3 หยุดการกระทำละเมิด

โดยให้งดเว้นการกระทำใดๆ ตามกระบวนการคัดเลือกเอกชน ตามประกาศเชิญชวนเอกชนเพื่อบริหารและดำเนินการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกลงวันที่ 10 ก.ย.2564 

เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(1) พ.ร.บ.จะตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 แต่เมื่อพิจารณาคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษา ที่ขอให้ระงับการลงนามสัญญาในวันที่ 3 ส.ค.2565 ฉบับลงวันที่ 1 ส.ค.2565 ของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)  

โดยอ้างว่าจะมีการลงนามในสัญญาระหว่างกรมธนารักษ์ กับ บริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ผู้ร้องสอด โดย บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด สามารถชำระเงินค่าแลกเข้าเพื่อทำสัญญาเป็นเงินจำนวน 580 ล้านบาท ได้ทั้งๆ ที่บริษัทวงษ์สยามฯ ได้เป็นฝ่ายยื่นข้อเสนอค่าแรกเข้าเพื่อทำสัญญาเป็นเงินจำนวน 1,450 ล้านบาท มาตั้งแต่ต้น ในชั้นการยื่นข้อเสนอคัดเลือก จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังเป็นการกระทำซ้ำและจงใจกระทำต่อไปซึ่งการละเมิดหรือการกระทำที่ถูกฟ้องร้อง 

จึงเห็นได้ว่า คำขอของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน)  เป็นการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 3 โดยเฉพาะกรมธนารักษ์ หยุดดำเนินการลงนามในสัญญากับ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ในวันที่ 3 ส.ค.2565 เพื่อรอให้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีนี้ก่อน และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 3 หยุดดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามประกาศเชิญชวนเอกชน เพื่อบริหารและดำเนินการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ฉบับลงวันที่ 10 ก.ย.2564 หรือประกาศเชิญชวนเอกชนครั้งที่ 2 ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว เพื่อรอให้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีนี้ก่อน 

โดยอ้างว่ากรมธนารักษ์ ตั้งใจกระทำซ้ำ หรือ กระทำต่อไป ซึ่งการละเมิด หรือ การกระทำที่ถูกฟ้องร้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา255(2)(ก) คำขอของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด(มหาชน) ดังกล่าว จึงเป็นคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการ หรือวิธีการคุ้มครองอย่างใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา 

คำขอดังกล่าวเป็นคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ไม่ใช่คำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง ที่เป็นเหตุที่พิพาทคดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้น จึงไม่อาจรับคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวมาพิจารณาในคดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ ตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งที่ 16/2560 ลงวันที่ 4 ต.ค.2560 

ด้านบริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง ได้ส่งหนังสือถึงกรมธนารักษ์ เพื่อให้ดำเนินการเซ็นสัญญาในวันที่ 23 ก.ย.นี้ โดยระบุว่า ทางกรมธนารักษ์ได้มีหนังสือแจ้งกำหนดวันลงนามและให้บริษัทฯ จัดเตรียมเงินเพื่อชำระตามสัญญา 2 ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแจ้งจนครบถ้วนแล้วทุกประการ

หากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติเห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม จนถึงบัดนี้ล่วงเลยมานานจนทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในการเตรียมการเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานตามข้อเสนอโครงการฯ หากไม่ได้ลงนามสัญญาจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ซึ่งจะนำไปสู่การฟ้องร้องในอนาคต

ดังนั้น การประวิงเวลาในการปฏิบัติตามพันธะของรัฐที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ชนะประมูลให้เนิ่นนานออกไป และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ จนไม่อาจจะเยียวยาได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีต่อหน่วยงานของรัฐพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งทางอาญาและทางแพ่งจนถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทฯ

เปิดคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

https://image.bangkokbiznews.com/media/pdf/2022/GPZMe8eQMcxZFbfmpkUI.pdf

หนังสือวงษ์สยามก่อสร้างส่งถึงธนารักษ์

https://image.bangkokbiznews.com/media/pdf/2022/vLH3CAckb5EMLG2Mhwkz.pdf