ก.ล.ต.ประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล ปรับปรุงให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน

ก.ล.ต.ประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล ปรับปรุงให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน

ก.ล.ต. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อทบทวน และปรับปรุงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) เพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน

เนื่องด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ครบกำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 (พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ) ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ หรือดำเนินการทุกรอบระยะเวลาอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่อมีกรณีอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ประกอบการประเมินสภาพปัญหา ความจำเป็น และความสอดคล้องกับสถานการณ์ ความคุ้มค่า และภาระที่มีต่อภาคธุรกิจ และประชาชน รวมถึงอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย โดยจะนำความเห็น และข้อเสนอแนะมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับให้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=995 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2567
 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์