เมอร์เคิล เปิดกลยุทธ์ Trigger M-T2 ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ชูผลตอบแทน 20%

เมอร์เคิล เปิดกลยุทธ์ Trigger M-T2 ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ชูผลตอบแทน 20%

Merkle Capital เปิดตัวกลยุทธ์ Trigger 2 ("M-T2") เป้าหมายผลตอบแทน 20% ใน 6 เดือน หลัง Trigger 1 ("M-T1") วางแผนการลงทุนอย่างน้อย 5 สินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน 50 อันดับแรก ตามมูลค่าของตลาด หลังประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายผลตอบแทน 30% ภายใน 48 วัน

Merkle Capital เตรียมเปิดกลยุทธ์ Trigger 2 ("M-T2") เป้าหมายผลตอบแทน 20% หลัง Trigger 1 ("M-T1") ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายผลตอบแทน 30% ภายใน 48 วัน เปิดให้ลงทุน 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถลดทุน และ/หรือปรับเปลี่ยนออกไปลงยังกลยุทธ์อื่นได้ ("Lock-up Period") โดยครบกำหนดในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 

กลยุทธ์จัดการเงินทุน Trigger 2 ("M-T2") วางแผนการลงทุนอย่างน้อย 5 สินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ใน 50 อันดับแรกตามมูลค่าของตลาด (Market Cap.) มีเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ เมื่อมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 20% จากมูลค่าการลงทุนตั้งต้น

จากนั้นจะปรับเปลี่ยนเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนต่อใน กลยุทธ์ Stablecoin Hold ("M-STA") ให้โดยอัตโนมัติ ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่เลิกกลยุทธ์ (T+1) โดยผู้ลงทุนสามารถลดทุน และ/หรือ ปรับเปลี่ยนการลงทุนจาก M-STA ไปยังกลยุทธ์อื่นได้

กลยุทธ์ Trigger 2 (M-T2) บริหารโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลใน การช่วยวิเคราะห์ และคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี เปิดให้ลงทุนระหว่างวันที่ 5 -14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยการลงทุนจะใช้ข้อมูลของมูลค่าตลาด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  สำหรับอ้างอิงในช่วงเริ่มต้น บริหารกลยุทธ์ และใช้ข้อมูล ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนล่าสุดในการบริหาร และปรับพอร์ตกลยุทธ์ของ เดือนถัดไป

โดยในช่วง 6 เดือนแรก ผู้ลงทุนจะไม่สามารถลดทุน และ/หรือ ปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์ อื่นได้ ("Lock-up Period")  เว้นแต่การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ก่อนระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 14 สิงหาคม 2567

กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ "รับความเสี่ยงได้สูง" และไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2567 รวมถึงยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนใน สินทรัพย์ดิจิทัล และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้  และสามารถรับความเสี่ยงจาก การลงทุนได้ในระดับสูง

โดยการลงทุนใน Trigger 2 (M-T2) มีเงื่อนไข และสาระสำคัญดังนี้

1. ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท 

2. ผู้ลงทุนไม่สามารถลดทุน และ/หรือปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์อื่นได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน (Lock-up Period)   

3. สำหรับกรณีที่เป็นไปตามเป้าหมายเลิกกลยุทธ์แล้ว บริษัทปรับเปลี่ยนเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุน ต่อในกลยุทธ์ M-STA ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล และรายละเอียดการให้บริการเกี่ยวกับกลยุทธ์ M-STA ได้ที่ https://merkle.capital/funds/stablecoin-hold-(m_sta)

4. หากกลยุทธ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกลยุทธ์ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา Lock-up Period 6 เดือน บริษัทจะให้บริการรับจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ M-T2 แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์ลงทุนในกลยุทธ์ต่อไป หรือ ผู้ลงทุนที่ไม่ได้ทำคำสั่งลดทุน และ/หรือ ปรับเปลี่ยนออกไปลงทุนยังกลยุทธ์อื่น ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป โดยบริษัทยังคงดำเนินการบริหารกลยุทธ์ต่อไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา จนกว่าจะเป็น ไปตามเป้าหมายเลิกกลยุทธ์ M-T2 หรือจนกว่าผู้ลงทุนจะทำคำสั่งลดทุนหรือปรับเปลี่ยนออกไปในลงทุน กลยุทธ์อื่น

5. ค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาการลงทุนคือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1.5% และค่าธรรมเนียม การบริหารจัดการกลยุทธ์ (% ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุน) (M-T2) 2.00%

คำเตือน

●        การจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ M-T2 มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ ดิจิทัล ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนตั้งต้น หรืออาจสูญเสียเงินทุน ทั้งหมด ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการจัดการเงินทุนในกลยุทธ์นี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้

●        การกำหนดเป้าหมายเลิกกลยุทธ์เป็นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกลยุทธ์ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนด

●        ตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลไม่มีวันหยุดทําการ แต่เนื่องจากบริษัทมีวันหยุดทําการของบริษัท ผู้ลงทุนอาจจะไม่สามารถทํารายการแต่ละคําสั่งในกลยุทธ์ได้ในวันหยุด ทั้งนี้ หากเป็นช่วงที่ตลาด มีความอ่อนไหวค่อนข้างมาก บริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

●        การจัดการเงินทุนในกลยุทธ์ผ่านผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่การลงทุนในกองทุนรวม จึงมี ความเสี่ยงจากการจัดการเงินทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน หรืออาจสูญเสีย เงินทุนทั้งหมด

**คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน และ สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

**ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต หรือผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล ตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดำเนินงานในอนาคต

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์