วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี VGI - นั่งอยู่บนกองเงิน

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี VGI - นั่งอยู่บนกองเงิน

เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” VGI ด้วยมูลค่าประเมินจากวิธี SOTP ราคาเป้าหมายที่ 1.99 บาท และหลังจาก VGI ประกาศขายหุ้น KEX ทั้งหมดผ่านการประมูล

จะส่งผลให้ i) ผลขาดทุนของ VGI มีแนวโน้มลดลง ในช่วงต้น FY25 และ ii) VGI จะมีเงินสดก้อนโต (6.54 พันล้านบาท) จำนวนเงินสดจะคิดเป็น 35% ของมูลค่าตามราคาตลาดของ VGI ซึ่งเราคาดว่า VGI จะนำเงินสดมาจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 4QFY24 (สิ้นสุดมีนาคม 2024) ซึ่งการปันผลนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลบวกต่อราคาหุ้นของ VGI ในระยะต่อไป

ขายหุ้น KEX ทั้งหมด; คิดเป็นเงินสด 1.4 พันล้านบาทจากการขาย

เมื่อวานนี้ VGI ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการขายหุ้นทั้งหมดใน KEX โดยบริษัทฯ ได้ขายหุ้นทั้งหมดประมาณ 269.23 ล้านหุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 15.45%) ใน KEX ด้วยราคาเสนอขายหุ้นที่ 5.5 บาทต่อหุ้น ผลจากการขายหุ้น KEX ของ VGI คาดดังนี้ (i) VGI จะไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนประมาณ 160 ล้านบาทต่อไตรมาส หรือ 640 ล้านบาทต่อปี จาก KEX อีกต่อไป โดยหลังจากได้ตรวจสอบกับ VGI แล้ว 4Q24 (สิ้นสุดมีนาคม 24) จะเป็นไตรมาสสุดท้ายที่ VGI จะบันทึกผลขาดทุน จาก KEX ในงบกำไรขาดทุน (ii) VGI จะได้รับเงินสดประมาณ 1.4 พันล้านบาทจากการขายหุ้นครั้งนี้

ผลขาดทุนใน FY25 จะน้อยลงกว่า FY24 เมื่อไม่มี KEX

สอดคล้องกับการคาดการณ์ของเรา เนื่องจากเราตัดผลขาดทุนของ KEX ออกจากงบกำไรขาดทุนของ VGI ตั้งแต่งบปี FY25 (เริ่มตั้งแต่เมษายน 2024 - มีนาคม 2025) โดยเราคาดการณ์อย่างระมัดระวังว่า VGI จะขาดทุน 110 ล้านบาทใน FY25 แต่ผลขาดทุนนี้จะน้อยกว่าขาดทุนสุทธิ 3.6 พันล้านบาทใน FY24 (ขาดทุนจากการดำเนินงานหลัก 1.1 พันล้านบาท) และเราคาดว่า VGI จะกลับมามีกำไรอีกครั้งใน FY26 นอกจากนี้ในแง่ของความแข็งแกร่งทางการเงินก่อนการขายเงินลงทุนใน KEX

VGI มีเงินสดคงเหลืออยู่ประมาณ 5.14 พันล้านบาท รวมถึงสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ซึ่ง VGI จะได้รับเงินประมาณ 1.4 พันล้านบาทจากการขายเงินลงทุนนี้ นั่นหมายความว่า VGI จะมีเงินสดคงเหลือประมาณ 6.54 พันล้านบาท เงินสดนี้จะคิดเป็นเกือบ 35% ของมูลค่าตามราคาตลาดของ VGI โดยมีบริษัทจดทะเบียนไม่มากนักที่จะมีสัดส่วนเงินสดสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าตามราคาตลาด และเราคาดว่า VGI จะไม่นำเงินสดนี้ไปใช้ในลงทุน เมื่อมองระยะสั้น เนื่องจาก VGI มีกระแสเงินสดจาก EBITDA ประมาณ 600-700 ล้านบาทต่อปี ซึ่งสามารถรองรับการลงทุนประจำปีได้ และจากมีเงินสดส่วนเกินจำนวนมาก นั่นหมายความว่าเงินสดส่วนนี้อาจจะถูกจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลใน FY24

เรายังคงคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับหุ้น VGI ด้วยมูลค่าประเมินจากวิธี SOTP ที่ 1.99 บาทต่อหุ้น

เรายืนยันคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น VGI ด้วยมูลค่าประเมินจากวิธี SOTP ที่ 1.99 บาทต่อหุ้น โดยคำแนะนำซื้อหุ้นนี้อิงจากมุมมองว่าผลประกอบการของบริษัทจะฟื้นตัวขึ้น การขายเงินลงทุนในบริษัท KEX หมายความว่ากำไรของ VGI จะดีขึ้นประมาณ 640 ล้านบาทต่อปี เริ่มตั้งแต่ FY25 เป็นต้นไป โดยอิงจากผลประกอบการขาดทุน เราคาดว่า VGI จะยังไม่จ่ายเงินปันผลใน FY24 แต่การประกาศจ่ายเงินปันผลจากบริษัทหลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาส 4QFY24 จะเป็นปัจจัยหลักหนุนราคาหุ้น

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี VGI - นั่งอยู่บนกองเงิน

 

 

 

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี VGI - นั่งอยู่บนกองเงิน

วิเคราะห์หุ้นรายตัว : บล.กรุงศรี VGI - นั่งอยู่บนกองเงิน