Report & Corporate News (วันที่ 4 ตุลาคม 2565)

Report & Corporate News (วันที่ 4 ตุลาคม 2565)

KTB ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระหว่าง 0.15% - 0.825% ต่อปี, JMART เข้าลงทุนในบจ.เอวานทิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 31.82 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

KTB

ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระหว่าง 0.15% - 0.825% ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน เพิ่มขึ้นสูงสุด 0.825% ต่อปี เป็น 1.20% ต่อปี เพื่อดูแลผู้ฝากเงินให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการออมในระยะยาว เพื่อเสริมสร้างเงินออมที่มีความมั่นคง ในภาวะที่เศรษฐกิจยังเผชิญความท้าทายรอบด้าน (อินโฟเควสท์)

JMART

บมจ.เจ มาร์ท (JMART) เปิดเผยเข้าลงทุนใน บริษัท เอวานทิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด (Avantis) ในสัดส่วนร้อยละ 31.82 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเป็นการซื้อหุ้นจากการเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก Avantis ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 63 ล้านบาท Avantis เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Financial Technology) โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการเงินในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น Decentralized Technology เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัย ลดต้นทุนที่เกิดขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

SMT

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT เปิดเผยว่า นักลงทุนมีความกังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ บริษัทฯขอชี้แจงว่า บริษัทฯ จัดให้มีทีมบริหารจัดการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมและเฝ้าระวังตลอดเวลาซึ่งระดับน้ำขณะนี้อยู่ในระดับสีเขียวซึ่งเป็นระดับ ที่ปลอดภัยที่สุด นอกจากนั้นเขื่อนกั้นน้ำ รอบนิคมบางปะอินยังสูงถึง 6 เมตร สูงกว่าระดับน้ำปัจจุบันถึงกว่า 3 เมตรซึ่งทางนิคมอุตสาหกรรมได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อม จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดน้ำท่วมแน่นอน!!! ส่วนเรื่องการเข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ซึ่งปัจจุบันได้เสนอบอร์ด งดการลงทุนไว้ก่อน นับว่าเป็นความโชคดีของ SMT ที่อยู่ในระหว่างศึกษาการลงทุน และต่อมาทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าจะให้ระงับการลงทุนเรื่องเหมืองขุดบิตคอยน์ โดยจะนำเข้าที่ประชุมบอร์ดในงวดนี้ (อินโฟเควสท์)

NRF

บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปร์ดิวซ์ (NRF) เปิดเผยว่ามีการจำหน่ายหุ้นสามัญบางส่วนใน บริษัท โนฟ อีทส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ให้กับนายชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์อาร์เธอร์ ซึ่งเป็นเหตุให้สิ้นสภาพของการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท โนฟ อีทส์ จำกัด ในสัดส่วน 43% ให้แก่นาย ชิว ไฮ เซียน เฮสเตอร์ อาร์เธอร์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเดิมของบริษัท โนฟ อีทส์ จำกัด ผลให้การถือหุ้นของ โนฟฟู้ดส์ ลดลงจาก 51% เหลือ 8% ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืช (plant-based) ของบริษัท (อินโฟเควสท์)