ก.ล.ต. เผยโครงการ Regulatory Guillotine ลดต้นทุนมากกว่า 248 ล้านบาทต่อปี   

ก.ล.ต. เผยโครงการ Regulatory Guillotine ลดต้นทุนมากกว่า 248 ล้านบาทต่อปี   

ก.ล.ต. สรุปผลการดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงสิ้นเดือนก.ย. 2565 มีโครงการที่สำเร็จแล้วทั้งหมด 56 โครงการย่อย โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ทุกด้านของตลาดทุน ช่วยลดภาระ และต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมูลค่ารวมมากกว่า 248 ล้านบาทต่อปี   

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานผลการดำเนินโครงการ Regulatory Guillotine ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2563 จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565 มีโครงการสำเร็จแล้ว รวมทั้งสิ้น 56 โครงการย่อย

ประกอบด้วยโครงการด้านธุรกิจตัวกลางและตลาด 15 โครงการ ด้านธุรกิจจัดการลงทุน 19 โครงการ ด้านการระดมทุน 18 โครงการ ด้านการกำกับการสอบบัญชี และรายงานทางการเงิน 3 โครงการ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และประสิทธิภาพองค์กร 1 โครงการ ซึ่งช่วยลดภาระ และต้นทุนการดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ คิดเป็นมูลค่า 247.86 ล้านบาทต่อปี ลดระยะเวลาดำเนินการได้ 170,378 ชั่วโมงต่อปี และลดจำนวนกระดาษได้ 1,847,078 แผ่นต่อปี

 ทั้งนี้ โครงการ Regulatory Guillotine มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อลดขั้นตอน กระบวนการ และเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จำเป็น และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคเอกชน และลดภาระของภาคเอกชน และประชาชน สอดรับกับหลักการตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ Regulatory Guillotine ได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/RegulatoryGuillotine 

___________________________

หมายเหตุ: 
Regulatory Guillotine คือ การทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน โดยใช้วิธีที่รวดเร็ว โปร่งใส ใช้ต้นทุนต่ำ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์