เว็บไซต์ราชกิจจาฯประกาศให้คลังค้ำหนี้กองทุนน้ำมันฯไม่เกิน1.5 แสนล้าน

เว็บไซต์ราชกิจจาฯประกาศให้คลังค้ำหนี้กองทุนน้ำมันฯไม่เกิน1.5 แสนล้าน

เว็บไซต์ราชกิจจาฯประกาศพระราชกำหนด ให้ “คลัง” ค้ำประกันการชำระหนี้ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงินไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชกำหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลง พ.ศ.2565  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.65 นี้เป็นต้นไป 

โดยเนื้อหาสำคัญระบว่า ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)​เห็นว่ามีวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดขึ้นและสานักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจำเป็นโดยเร่งด่วนที่จะต้องกู้ยืมเงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ดังกล่าว และกระทรวงการคลังเห็นสมควรเข้าค้ำประกัน

การชำระหนี้นั้น กระทรวงการคลังโดยอนุมัติครม.อาจค้ำประกันการชำระหนี้ดังกล่าว คร้ังเดียวหรือหลายครั้งได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยมิให้นำมาตรา 19 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาใช้บังคับแก่การค้ำประกันดังกล่าว

การค้ำประกันตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะที่ลงนามในหนังสือหรือสัญญาค้ำประกัน ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกาหนดนี้ใช้บังคับ และต้องมีวงเงินรวมไม่เกิน 150,000  ล้านบาท

ในกรณีที่กระทรวงการคลังต้องชำาระหนี้ตามวรรคหนึ่งในฐานะผู้ค้ำประกัน ให้สำนักงาน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีหน้าที่ชำระคืนให้แก่กระทรวงการคลังจนครบถ้วนภายในระยะเวลา ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี