เปิดรายชื่อสถานศึกษาชำระหนี้ กยศ.ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ

เปิดรายชื่อสถานศึกษาชำระหนี้ กยศ.ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ

กยศ.เผยรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยพะเยามีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า กองทุนได้จัดอันดับข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน จำนวน 313 แห่ง พบว่า มีอัตราเงินต้นค้างชำระเฉลี่ย 61%

เมื่อพิจารณาจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีจำนวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้มากกว่า 2,000 ราย พบว่า สถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ

โดยมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา และมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับคือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยเรียงตามลำดับมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยพะเยา  

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

7. มหาวิทยาลัยมหิดล  

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

14. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15. มหาวิทยาลัยบูรพา

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

18. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

20. มหาวิทยาลัยขอนแก่น              

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    

22. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

23. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ทั้งนี้ สถานศึกษามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างวินัย และปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ โดยกองทุนขอชื่นชมสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานกองทุน และมีส่วนในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม จนทำให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง

ปัจจุบัน กองทุนได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 6,284,005 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 702,309 ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 986,668 ราย ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,669,129 ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,559,421 ราย และผู้กู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 68,787 ราย

สำหรับผลการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน นักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจำนวน 638,132 ราย รวมเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 38,879 ล้านบาท และสำหรับผลการรับชำระหนี้ในปีงบประมาณ 2565 กองทุนได้รับชำระเงินคืนแล้วกว่า 27,844 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์