สรุป "ภาษีครึ่งปี" ภ.ง.ด.94 ใครมีหน้าที่ “ยื่นภาษี” บ้าง ?

สรุป "ภาษีครึ่งปี" ภ.ง.ด.94 ใครมีหน้าที่ “ยื่นภาษี” บ้าง ?

สรุปง่ายๆ "ภ.ง.ด.94” หรือที่หลายคนเรียก "ภาษีครึ่งปี" หรือ “ภาษีกลางปี” คืออะไร ทำไมต้องจ่าย แล้วอาชีพไหนต้องยื่นภาษีกลางปีบ้าง ?

ผ่านครึ่งปีหลังมาแล้ว เป็นช่วงที่การ "ยื่นภาษี" สำหรับ "ภาษีครึ่งปี" หรือ "ภ.ง.ด.94" ที่ยังมีหลายคนจะสับสนกับการยื่น "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" ที่ต้องยื่นช่วงต้นปี ว่าเป็นการยื่นภาษาแบบเดียวกันหรือไม่ ถ้ายื่นกลางปีแล้วต้องยื่นช่วงต้นปีอีกไหม แล้วใครบ้างที่ต้องยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปีบ้าง "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมข้อมูลเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้

 

  •  ใครต้องยื่นภาษีกลางปีบ้าง ? 

สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) คือผู้ที่มี "เงินได้ประเภทที่ 5-8" ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. ของปีภาษีนั้นๆ โดยครอบคลุมผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย 

- คนโสด มีรายได้เกิน 60,000 บาท และ คนมีคู่ (จดทะเบียนสมรส) มีรายได้รวมกันเกิน 120,000 บาท

- กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง มีรายได้เกิน 60,000 บาท

- ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล มีรายได้เกิน 60,000 บาท

  •  เงินได้ประเภทที่ 5-8 มีอะไรบ้าง ? 

เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินหรือประโยชน์อย่างอื่น ที่ได้เนื่องจาก

- การให้เช่าทรัพย์สิน
- การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
- การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว

เงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรมสถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้เท่านั้น 

เงินได้ประเภทที่ 7 ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ 

เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 แล้ว รวมถึงเงินได้จากการ  "ขายของออนไลน์" ด้วย

  •  หักค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ? 

สำหรับผู้มีประเภทเงินได้ตามข้างต้น สามารถเลือก "หักค่าใช้จ่าย" ได้ 2 แบบ คือ

1) เลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายเพราะกฎหมายให้สิทธิเหมาค่าใช้จ่ายตามยอดขายที่เกิดขึ้นในอัตรา 60% ของยอดขาย

2) เลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริง จะต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายในการยื่นภาษีด้วย

สรุป "ภาษีครึ่งปี" ภ.ง.ด.94 ใครมีหน้าที่ “ยื่นภาษี” บ้าง ? ที่มาภาพ: กรมสรรพากร

  •  ทำไมต้องยื่นภาษีกลางปี ? 

ข้อมูลจากกรมสรรพากรระบุว่า การยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 ครึ่งปี เป็นการบรรเทาภาระภาษีให้ผู้มีเงินได้ หากไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 จะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและชำระภาษีเป็นเงินจำนวนมาก

  •  ยื่นภาษีกลางปีแล้ว ยังต้องยื่นภาษีปลายปีอีกหรือไม่ ? 

เมื่อยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.94 เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำเงินได้ของเดือน ม.ค.-มิ.ย. ไปยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ตอนสิ้นปีเพื่อรวมคำนวณอีกครั้ง แต่ไม่ต้องตกใจ หากมีการชำระภาษีแล้วจะถูกหักลบเหลือเฉพาะส่วนครึ่งปีหลังที่ยังไม่ได้ชำระเท่านั้น

  •  ยื่น ภ.ง.ด.94 ได้ถึงวันไหน ? 

ภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ในปีภาษี 2565 มีกำหนดการยื่นแบบชำระภาษีได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 หรือสามารถยื่นออนไลน์ ได้ที่  ถึงวันที่ 10 ต.ค. 65

--------------------------------

อ้างอิง: