"ออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" โดนใจ เริ่มวันนี้ เช็กดอกเบี้ยและเงื่อนไข

"ออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" โดนใจ เริ่มวันนี้ เช็กดอกเบี้ยและเงื่อนไข

วันแรก "ออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" โดนใจ เริ่มวันนี้ เช็กดอกเบี้ยและเงื่อนไข รายละเอียด

"ธนาคารออมสิน" เปิดบริการ ออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ วันนี้วันแรก 

ฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปี รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด 5% เริ่ม 25 กรกฎาคม 2565 นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.83% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.15% ต่อปี)
ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
เฉพาะบุคคลธรรมดา
ไม่เสียภาษี
ถอนก่อนฝากครบ 2.5 ปี ได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง

เงื่อนไขการฝาก

ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

เมื่อฝากครบ 2.5 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้

  เดือนที่  1 –  6          ร้อยละ  0.625  ต่อปี

  เดือนที่  7 – 12          ร้อยละ  1.00   ต่อปี

  เดือนที่ 13 – 18         ร้อยละ  1.25   ต่อปี

  เดือนที่ 19 – 24         ร้อยละ  1.25   ต่อปี

  เดือนที่ 25 – 30         ร้อยละ  5.00   ต่อปี

 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ  1.83  ต่อปี

 (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.15 ต่อปี)

เงื่อนไขการถอน

ถอนเงินเท่าใดก็ได้

ถอนก่อนฝากครบ 2.5 ปี จำนวนเงินที่ถอน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย ตามระยะเวลาที่ฝากจริง 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 

เมื่อครบระยะเวลาฝาก

จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

การเปิดบัญชีเงินฝาก

คุณสมบัติ บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

"ออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ" โดนใจ เริ่มวันนี้ เช็กดอกเบี้ยและเงื่อนไข

ช่องทางการติดต่อ
ธนาคารออมสินทุกสาขา
www.gsb.or.th
GSB Contact Center 1115