สวัสดิการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ เพื่อความยั่งยืน

สวัสดิการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ เพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีสวัสดิการซ่อมบ้านผู้สูงอายุปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการตามขั้นตอนแม้งบน้อย แต่ประสานหน่วยอื่น-เอกชนมาช่วยเสริมได้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดูแลสวัสดิการให้กลุ่มเปราะบาง เช่น ซ่อม สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ ผู้สูงอายุ แต่ด้วยงบประมาณมีจำกัดจึงใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้านและใช้ช่างชุมชนหรือช่างจากทหารมาช่วยซ่อม สร้างบ้าน 
 
สำหรับขั้นตอนซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ได้กำหนดคุณสมบัติคือ

  1. ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป  
  2. อยู่ในครอบครัวยากจน
  3. ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มั่นคง
  4. อาศัยอยู่ในครอบครัวไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
  5. ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ

โดยมีขั้นตอนการพิจารณาในต่างจังหวัด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมแซมบ้าน จัดส่งการประมาณค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพร้อมด้วยเอกสารมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

จากนั้น พมจ. จะมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อประเมินสภาพบ้านและนำมาประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดลำดับการซ่อมแซมบ้านก่อนที่ พมจ. ดำเนินการจะซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านจากนั้นดำเนินการซ่อมแซมบ้านภายใน 60 วันและรายงานผลการซ่อมแซมบ้าน จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนเฉพาะค่าวัสดุสำหรับซ่อมบ้าน

ขณะเดียวกัน พม. ยังมีการดูแลปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการรายละไม่เกิน 40,000 บาทด้วย ซึ่งคนพิการจะต้องมีคุณสมบัติ มีบัตรประจำตัวคนพิการ อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน ที่อยู่ไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการมีรายได้น้อย ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐหรือ ได้รับแต่ไม่มีเพียงพอ

โดยมีขั้นตอนการพิจารณาคือ คนพิการ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะต้องยื่นคำร้อง ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯหรือสาขา จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการพิจารณา อนุมัติแจ้งผลการอนุมัติ ก่อนจะเข้าปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ
 
พื้นที่ต่างจังหวัดคนพิการจะต้องยื่นคำร้อง พมจ. จากนั้น พมจ. จะส่งเรื่องให้ อปท. ประสานให้ อปท.เป็นหน่วยให้บริการมีการเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและอนุมัติงบ พร้อมปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ ส่วนกรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จะต้องมีหลักฐานจากการยินยอมจากเจ้าของกรณี เป็นบ้านเช่าต้องมีหลักฐานว่าอยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ซึ่งได้ดำเนินการพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เพื่อสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ อย่างตรงไปตรงมาและมีการดำเนินการดูแลประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อได้อย่างยั่งยืน