"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" พลิกโฉมระบบเกษตร และอาหารของประเทศไทยให้ยั่งยืน

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" พลิกโฉมระบบเกษตร และอาหารของประเทศไทยให้ยั่งยืน

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พลิกโฉมระบบเกษตร และอาหารของประเทศไทยให้ยั่งยืน ยืดหยุ่น และเป็นธรรม ซึ่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนัก และให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วน ในการปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากรดิน และน้ำ

เป็นรากฐานของกระบวนการผลิตอาหาร ระบบนิเวศ และสุขภาวะที่ดีของมนุษย์ นอกจากนี้ มีการดำเนินโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ และการเกษตรแบบยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการชลประทาน

นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังได้ดำเนินการโครงการนำร่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้สนับสนุนชาวนาด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำนา ในพื้นที่เขตชลประทานภาคกลาง ส่งผลให้ชาวนามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสามารถปรับตัวจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้มากขึ้น

ความสำเร็จของโครงการนี้ ได้ขยายผลไปสู่โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ ผ่านการลงทุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว ที่มีมูลค่าถึง 38 ล้านยูโร หรือ1,500 ล้านบาท พร้อมกับการลงทุนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญของประเทศไทย มีเป้าหมายเข้าถึงเกษตรกรที่ปลูกข้าวจำนวน 250,000 ราย 

โดยประเทศไทยยังได้เริ่มโครงการพัฒนากระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตพืชเศรษฐกิจ อย่าง อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน และมะม่วง เพื่อพัฒนาบุคลากรของไทยให้เป็นผู้ตรวจประเมินรับรองคาร์บอนเครดิต และภายใต้กรอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย และเพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการทางด้านคาร์บอนเครดิตในพืชเศรษฐกิจดังกล่าว โดยประเทศไทยยินดีที่จะแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้กับประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อให้เป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคง และปลอดภัยทางอาหาร และมีระบบอาหารที่ยั่งยืนต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์