'พพ' สั่งโรงงานส่งใบรับรองการจัดการพลังงานก่อน 31 มี.ค. นี้ หนุนเป้า Net Zero

'พพ' สั่งโรงงานส่งใบรับรองการจัดการพลังงานก่อน 31 มี.ค. นี้ หนุนเป้า Net Zero

"พพ." เข้ม เตือนให้โรงงาน และอาคารควบคุม ส่งรายงานผลการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานภายใน 31 มีนาคม นี้ หากเพิกเฉยจะมีโทษปรับทางพินัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า ตามที่ พพ.ได้ออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 โดยมีเป้าประสงค์ให้เกิดการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ กำหนดให้โรงงานควบคุม และอาคารควบคุม ต้องดำเนินการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานควบคุม และอาคารควบคุมทั่วประเทศทั้งหมด จำนวน 9,857 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานควบคุม 6,524 แห่ง และอาคารควบคุม 3,333 แห่ง

โดยในปี 2565 การกำกับดูแลโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม มีผลการประหยัดพลังงาน จำนวน 323.98 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (kTOE) สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 1,846.43 พันตัน CO2 จึงนับได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าของโรงงานและเจ้าของอาคารควบคุมได้ดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมของตนเองแล้ว จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบพลังงาน และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานดังกล่าว พร้อมกับรายงานจัดการพลังงานให้กับ พพ. ภายใน 31 มีนาคม ทุกปี

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า เจ้าของโรงงานและอาคารควบคุมต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และรายงานการจัดการพลังงานประจำปี 2566 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 หากเพิกเฉยจะมีบทกำหนดโทษปรับทางพินัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ได้เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยซึ่งต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยตาม มาตรา 55 เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใด ไม่ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 21 อันได้แก่

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ.2552 มีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินสองแสนบาท เจ้าของโรงงาน และเจ้าของอาคารควบคุมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร.0-2223-0021-9 ต่อ 1033 และ 1466 สำหรับอาคารควบคุม, ต่อ 1367 และ 1666 สำหรับโรงงานควบคุม หรือ Line : @eservice_dede

“การกำกับดูแลโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม เป็นการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่นอกจากจะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พพ.เชื่อมั่นว่าหากทุกๆ ภาคส่วน ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วจะสามารถช่วยให้เกิดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดีในเชิงธุรกิจ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านต้นทุนราคา และด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยให้ประเทศไทยในบรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานได้อย่างแน่นอน” นายวัฒนพงษ์ กล่าว   

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์