รมว.เกษตรฯ ชงนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรให้เห็นเป็นรูปธรรม

รมว.เกษตรฯ ชงนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรให้เห็นเป็นรูปธรรม

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ระบุว่า ได้ประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรให้เห็นเป็นรูปธรรม

โดยเน้นงานสำคัญ ได้แก่ 1.การจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร 2.การจัดทำข้อมูลเกษตรกร - แปลงเกษตรกรในระบบดิจิทัล และการประกันภัยพืชผล 3.การส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 4.การบริหารจัดการน้ำ 5.การผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 6.การส่งเสริมให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 7.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 8.การเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อม และ 9.การทำงาน และการวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี (2567 – 2570)

ทั้งนี้ สถานการณ์ภาคการเกษตร มีอัตราการเติบโตของ GDP ภาคการเกษตร (ณ ราคาที่แท้จริง) โดยในปี 2566 มีมูลค่า 680,640 ล้านบาท หรือขยาย 0.3% จากปริมาณน้ำที่เพียงพอ การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี และเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น และในปี 2567 มีแนวโน้มการขยายตัว 0.7 – 1.7% จากปัจจัยในเรื่องนโยบายของภาครัฐ (ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้) ความต้องการสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดี และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะขยายตัว

 

กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการหารือถึงกรอบงบประมาณปี 2568 ตามนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้น 142 ประเด็นสำคัญ และมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26 ประเด็น อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ทั้งในเรื่องภารกิจเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตร ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ การจัดทำคำของบประมาณดังกล่าว จึงมุ่งสู่เป้าหมายที่จะพัฒนา โดยให้เกิดการบูรณาการของทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์