ประชากรไทยลดเหลือ 45 ล้านคนในอีก 60 ปี ไทย และจีนเร่งพัฒนา “ทรัพยากรมนุษย์”

ประชากรไทยลดเหลือ 45 ล้านคนในอีก 60 ปี ไทย และจีนเร่งพัฒนา “ทรัพยากรมนุษย์”

ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ระบุถึงร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 องค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China International Development Cooperation Agency: CIDCA) ได้เสนอร่างบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้ฝ่ายไทยพิจารณาโดยร่างบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ การดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ มีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่มีการลงนาม และจะมีผลไปจนกว่าผู้เข้าร่วมฝ่ายหนึ่งจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูต เพื่อยุติบันทึกความเข้าใจ ผ่านช่องทางการทูต

การจัดทำบันทึกความเข้าใจ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของไทยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝนทักษะความรู้จากจีนในสาขาที่ไทย และจีนได้ตกลงกัน รวมถึงความร่วมมือไตรภาคีผ่านจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับประเทศที่สามหรือระดับจังหวัด และช่วยยกระดับบทบาทไทยในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับประเทศต่างๆ รวมถึงยังสะท้อนความมุ่งมั่นของไทยต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประชากรไทยลดเหลือ 45 ล้านคนในอีก 60 ปี ไทย และจีนเร่งพัฒนา “ทรัพยากรมนุษย์”

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์