UNGCNT หนุนภาคธุรกิจ ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

UNGCNT หนุนภาคธุรกิจ ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

UNGCNT จับมือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ UNDP จัดเวทีระดับชาติด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 7 ชู Digital Transformation สู่ธุรกิจยั่งยืน

 

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT) ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) จัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 7 ภายใต้ประเด็น 'เปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน'

 

เพิ่มทักษะแรงงาน เข้าถึง และใช้เทคโนโลยี

เรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวเปิดการประชุมครั้งนี้ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ กับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ รับทราบแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดประเด็น การเพิ่มทักษะแรงงานให้สามารถเข้าถึง และใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าแรงงาน และความสามารถการแข่งขัน เป็นสิ่งที่รัฐต้องส่งเสริม และทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเร่งแก้ไข

 

“บริษัทจะต้องกำหนดเป้าหมาย โดยการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจให้ยั่งยืน และสามารถบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย” นายเรืองศักดิ์ กล่าว

 

UNGCNT หนุนภาคธุรกิจ ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"GCNT" จับมือ 4 พันธมิตร หนุนธุรกิจ เดินหน้าสิทธิมนุษยชน

'UN GCNT' เผย 5 ความท้าทาย 'ซีอีโอ' เปลี่ยนผ่านธุรกิจ สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

 

 

 

ด้าน เรโนลด์ เมเยอร์ (Renaud Meyer) ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าวว่า แม้ว่าเทคโนโลยีจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคคลและส่งเสริมนวัตกรรม แต่ปัจจุบันไทยกำลังเผชิญกับข้อจำกัดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การสอดแนมทางดิจิทัลภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยและการเซ็นเซอร์ออนไลน์ 

 

ขณะนี้ การกระทำที่เสี่ยงที่สุด ก็คือการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ รวมถึงการเผยแพร่หลักฐานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสื่อ ภารกิจของภาครัฐและความรับผิดชอบของภาคเอกชนในขณะนื้ จึงต้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและมาตรฐานสากล

 

“คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนและสมัชชาใหญ่ยืนยันว่าสิทธิแบบเดียวกับที่ผู้คนมีในโลกออฟไลน์จะต้องได้รับการคุ้มครองในโลกออนไลน์ด้วย” เรโนลด์ กล่าว 

 

UNGCNT หนุนภาคธุรกิจ ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 

ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร เลขาธิการและกรรมการบริหาร UNGCNT กล่าวถึงการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ในหลายประเด็น ได้แก่ การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ โดยส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา และบริการสาธารณสุขของแรงงาน การพัฒนาทักษะแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง การยุติภัยคุกคาม ทั้งทางกายภาพและโลกออนไลน์  การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตด้วยเทคโนโลยี  และการสร้างความโปร่งใสและความผิดชอบ ทั้งในแง่การตรวจสอบย้อนกลับและการรายงานผลการดำเนินงาน

 

 

“ในอีก 5 ปี โครงสร้างตลาดแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว จะเปลี่ยนสูงถึงร้อยละ 23 ของตำแหน่งงาน ดังนั้น ภายในปี 2570 แรงงาน 6 ใน 10 คน ต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลที่จำเป็น” ดร. เนติธร กล่าว

 

UNGCNT หนุนภาคธุรกิจ ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน


หลังพิธิเปิด  มีการบรรยาย หัวข้อ 'แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู่สังคมดิจิทัล กับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน' โดยดร. เสรี นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ได้นำเสนอว่าปัจจุบัน ผู้คนเข้าถึงแพล็ตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น ภาคธุรกิจจึงควรให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดำเนินงานตามหลักการชี้แนะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNGP : UN Guiding Principles on Business on Human Rights) ซึ่งมี 5 เครื่องมือที่ชัดเจน ประกอบด้วย 

- การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 

- การประกาศนโยบายระดับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

- การเยียวยา แก้ไข และป้องกันผลกระทบ

- การมีกลไกการร้องทุกข์สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ 

- การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้ง รายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณชน โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการความยั่งยืนประจำปี 

 

นอกจากนี้ ดร. เสรี ยังได้นำเสนอแนวคิดความรับผิดชอบด้านดิจิทัลขององค์กร หรือCorporate Digital Responsibility เพื่อให้ภาคธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้  ประกอบด้วย ด้านสังคม(social) การตรวจสอบว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพนักงาน/ผู้บริโภคหรือไม่ ด้านเศรษฐกิจ (Economic) การตรวจสอบว่าถ้ามีการใช้เทคโนโลยีแล้ว จะต้องมีการเลิกจ้างพนักงานหรือไม่ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) การตรวจสอบว่ามีกระบวนการ recycle ผลิตภัณฑ์อย่างไร และด้านเทคโนโลยี (Technological) การตรวจสอบว่าAI ขององค์กรมีจริยธรรมหรือไม่

 

“ในวันที่โลกพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง “Corporate Digital Responsibility”  ต้องพัฒนาตามไปด้วย แต่ถ้าองค์กรใช้ 5 เครื่องมือ UNGP มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน  ผมมั่นใจว่าท่านได้Approve เรียบร้อยแล้ว” ดร. เสรี กล่าว

 

UNGCNT หนุนภาคธุรกิจ ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน


นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอแนวคิดในการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนใน 2 มุมมอง 2 หัวข้อเสวนา หัวข้อแรก บทบาทของรัฐกับการสนับสนุนภาคธุรกิจ ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมเสวนา คือ ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  , มีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , ธนธรรศ บำเพ็ญบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย , นิธิภัทร ศรีธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน , วรพจน์ ประสานพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

ทุกหน่วยงานได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน อาทิ 

- การสร้างความตระหนักรู้ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อสร้างงานด้านดิจิทัลและผ่านแพล็ตฟอร์มดิจิทัล 

- การจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงิน การเปิดกว้างให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ  (Open Data for Customer Empowerment) 

- การส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งยังคงต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุน ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง BGC - Bio Circular Green Economy  

 

โดยชี้ว่าความท้าทายและการดำเนินงานต่อไปในเรื่องนี้ ก็คือ การผลักดันให้ภาคเอกชนร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางให้เท่าทันการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ การกำหนดมาตรฐาน (Standard) ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝีมือแรงงาน ค่าตอบแทน การพัฒนานิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น 

 

หัวข้อที่สอง ,การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน' ได้ตัวแทนจากองค์กรธุรกิจ ร่วมเสวนา ได้แก่ ณัฐภัทร ทวีกาจนญ์ Learning & Productivity Project Manager บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด  ศศินทร์ ซานไทโว ผู้จัดการแผนกสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด เดวิด ลามาส (David Llamas) Chief Digital Officer บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

UNGCNT หนุนภาคธุรกิจ ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 

แต่ละองค์กรได้แบ่งปันประสบการณ์ในการเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนธุรกิจ โดยคำนึงถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้การเข้าถึงเอกสารเป็นไปได้ให้ง่ายขึ้น โดยคำนึงถึงกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  การพัฒนาแพล็ตฟอร์มให้บริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ เพื่อให้บริการ Telemedicine ที่ต้องคำนึงถึงกฎหมาย PDPA การบริหารจัดการข้อมูลสำคัญของผู้บริโภค ร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน โดยมีกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าได้ดำเนินการตามกฎหมายและแนวทางที่องค์กรวางไว้

 

ทั้งนี้ ตัวแทนภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ และลดขั้นตอนที่ซับซ้อน และย้ำว่าภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลและคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนในฐานะผู้บริโภค โดยภาครัฐและภาคธุรกิจควรร่วมมือกัน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้