“ไทยเบฟ” ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน ต้านภัยหนาว “ผ้าห่มเขียวรักษ์โลก”

“ไทยเบฟ” ขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืน  ต้านภัยหนาว “ผ้าห่มเขียวรักษ์โลก”

ไทยเบฟเวอเรจ เปลี่ยนขยะพลาสติกเหลือใช้เป็นผ้าห่มต้านภัยหนาวเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความเข็มแข็งในชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้ตระหนักและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม พร้อม รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

   "โครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ตอกย้ำแนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET... A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ด้วย การส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” (Eco Friendly Blanket)” ได้ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลให้ได้ ห่มคลายหนาวแล้ว จำนวน 4,800,000 ผืน ไปพร้อมกับควบคู่ในการลงพื้นที่เข้าถึงชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุน ด้านต่างๆ ทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อม

วีระชัย ไชยมงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในโครงการนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กๆ ในชุมชนที่มีพื้นที่ห่างไกลในเรื่องอุบัติเหตุในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มการระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ 

นอกจากนี้มีการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะประเภทต่างๆ 

รวมถึงการแยกขวดพลาสติก Polyethylene Terephthalate (PET) ให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือของทุกคนในสังคมให้ตระหนัก และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้คมรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนปรับเปลี่ยนและลงมือทำ ด้วยการคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

 ทั้งนี้ ไทยเบฟเวอเรจ ได้มีการพัฒนาด้านการศึกษา การแจกอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆในชุมชน รวมถึงการจัดการทางด้านสาธารณสุขในการตรวจสุขภาพของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล 

อีกทั้งยังได้แผ่ขยายการ แบ่งปันให้ก่อเกิดเป็นความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยออกเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูนลำปาง แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ และกำแพงเพชร

โดยกระบวนการผลิตเป็นผ้าห่มผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกนั้น มีขั้นตอนที่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดเก็บขวดจากบริษัทรวมถึงรับซื้อขวดจากชุมชนต่างๆเพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนรวมถึงการลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และรวบรวมขยะและขัดแยกประเภทของพลาสติก ทำความสะอาดพลาสติกและนำไปบดเป็นเกล็ดพลาสติก จะกระทั้งนำพลาสติกมาอัดฉีดเป็นเส้นใย และสุดท้ายนำมาทอเป็นผ้าห่มที่ทำจากขวดพลาสติก 100%

นอกจากนี้ผ้าห่ม 1 ผืนทำจากขวดพลาสติกจำนวน 38 ขวด โดยคุณสมบัติของผ้าห่มนั้นมีความนุ่มเที่ยบเท่าผ้าห่มที่ทำจากเส้นใยปกติแต่มีตวามคงทนมากกว่าผ้าห่มเส้นใยปกติได้มากกว่า และสามารถนำขวดพลาสติกกลับมารีไซเคิลได้ 7.6 ล้านขวดจะสามารถผลิตผ้าห่มได้ 200,000 ผืนต่อปีซึ่งสู่การผลิตได้มากถึงจำนวน 200,000 ผืนต่อปี ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ที่ได้ผลิต “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” เพื่อส่งมอบไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวแล้ว จำนวน 800,000 ผืน ซึ่งสามารถช่วยชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้อีกหลายพื้นที่

 ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่าโครงการนี้ได้มีการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเครือข่าย พันธมิตรทุกภาคส่วนในโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” มาอย่างยาวนานนับเป็นเวลา 24 ปี ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงวันนี้ 

ทั้งนี้ ขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด, มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร, โรงพยาบาลคลองขลุง บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, บริษัท เสริม สุข จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ให้ความกรุณาในการร่วมผลักดันให้โครงการ ไทยเบฟรวมใจต้านภัย หนาว ได้ส่งมอบความอบอุ่นไปยังประชาชนมาอย่างยาวนานจนถึงวันนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการ “ให้ที่ยั่งยืน” และยังมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อไป