5 องค์กรต้นแบบมุ่งสร้าง ‘สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า’ ผ่านงาน SX2023

5 องค์กรต้นแบบมุ่งสร้าง ‘สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า’ ผ่านงาน SX2023

5 องค์กรธุรกิจชั้นนำ เดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้โลก ผ่านงานใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน “SUSTAINABILITY EXPO 2023” ปี 2566 ยังคงจัดเต็มกับกิจกรรมทุกมิติ เพื่อปลุกทุกคนให้มีส่วนร่วม ลงมือทำเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

หากกล่าวถึงมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่สุดในภูมิภาคอาเซียน ชื่อของงาน “SUSTAINABILITY EXPO 2023” หรือ “SX2023” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดย 5 องค์กรธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย ประกอบด้วย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)หรือจีซี เอสซีจี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ทั้ง 5 บริษัทไม่เพียงเป็นบิ๊กคอร์ปของเมืองไทย แต่ยังเป็นองค์กร “ต้นแบบ” ที่ติดทำเนียบดัชนีความยั่งยืนระดับโลกนั่นก็คือ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI

สำหรับการจัดงาน “SUSTAINABILITY EXPO 2023” ทั้ง 5 องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ได้ยึดหัวใจหลัก “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”(Sufficiency for Sustainability) เป็นการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดงานด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

พร้อมกันนี้ได้ผนวกกับหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs) มาสู่การปฏิบัติจริง ภายใต้แนวคิด "Good Balance, Better World สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” เนื่องจากผู้จัดงานตระหนักในพลังเล็กๆ ที่เกิดจากการ “ลงมือทำเพื่อโลก” เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆ ที่ใครๆ ล้วนสามารถทำได้

ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนสัมฤทธิผล 5 องค์กรต้นแบบ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์ม “SX2023” ให้เป็นโมเดลที่ต่อยอดด้านความยั่งยืนภายใต้โมเดล “B2C2B” หรือ Business-to-Consumer-to-Business ซึ่งเป็นการยึด “ผู้บริโภค” เป็น “แกนกลาง” เชื่อมโยงกับองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค และผู้บริโภคจะเชื่อมโยงกลับสู่ภาคธุรกิจเป็นวัฏจักรที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสืบไป

5 องค์กรต้นแบบมุ่งสร้าง ‘สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า’ ผ่านงาน SX2023

สำหรับงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 ยังคงจัดเต็มความยิ่งใหญ่บนพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร(ตร.ม.) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ภายในงานประกอบด้วยโซนต่างๆ รวม 8 โซน ที่จะมาทำให้ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนทุกคนเกิดความ “เข้าใจ” ด้านความยั่งยืนให้ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อกระตุ้นและนำไปสู่การ “ปฏิบัติ” จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน

นอกจากโซนต่างๆ แล้ว ไฮไลต์สำคัญคือ เวทีเสวนาหรือ Talk Stage ที่ได้ระดมแม่ทัพองค์กรธุรกิจ คนดังจากหลากหลายวงการทั้งในประเทศ และ “ระดับโลก” มาเป็นวิทยากร บอกเล่าเรื่องราว ให้ข้อมูล แบ่งปันความรู้ด้าน แนวคิดความยั่งยืนรวมกว่า 300 ท่าน ร่วยด้วยเครือข่ายธุรกิจยั่งยืน องค์กรชั้นนำของไทย และต่างประเทศอีกกว่า 500 แห่งเข้าร่วมงาน ซึ่งสะท้อนการรวมพลังด้านความยั่งยืนสุดยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์