“มหาดไทย” เติมเงินให้ครัวเรือน ด้วยคาร์บอนเครดิตจากขยะในบ้าน

“มหาดไทย” เติมเงินให้ครัวเรือน ด้วยคาร์บอนเครดิตจากขยะในบ้าน

ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย (มท.)ระบุว่า ความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติ(ยูเอ็น)กับกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการคัดแยกขยะครัวเรือนประมาณ 14 ล้านครัวเรือนที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

ได้ถึง 550,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และรวมถึงการขายคาร์บอนเครดิต ชุดแรก 21,000 ดอลลาร์ ที่ถูกซื้อโดยธนาคารเอกชนของประเทศไทย อันเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โดยเครือข่ายภาคีเครือข่ายในประเทศไทยได้ร่วมกับภาคีของสหประชาชาติทั้ง 21 หน่วยงาน ได้ให้คำมั่นที่จะช่วยปกป้องที่ดิน และพื้นที่ทางทะเล 30% ทั่วประเทศ รวมถึงความพยายามในการปลูกป่าเพื่อเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและสร้าง “อ่างคาร์บอนใหม่” โดยปีที่แล้ว ภาคีเครือข่ายยังได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้แปดล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่ากับรถยนต์ 1.6 ล้านคัน ที่ถูกนำออกจากถนน ซึ่งบทบาทของธนาคาร ของนักลงทุนมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเป็นภาคส่วนที่จะทำให้เกิดการปลดล็อกการจัดหาเงินทุนภายในประเทศสำหรับการเปลี่ยนแปลงสีเขียวทางชีวภาพของประเทศ

รวมถึงให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 ข้อตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Partnership หรือ “หุ้นส่วนการพัฒนา” ที่กระทรวงมหาดไทย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และท่านนายอำเภอทั้ง 878 อำเภอ มาเป็น “ผู้นำการบูรณาการ” การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคีในพื้นที่

 

“มหาดไทย” เติมเงินให้ครัวเรือน ด้วยคาร์บอนเครดิตจากขยะในบ้าน

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์