Green Skills ทักษะจำเป็นเจนใหม่ WEF ชี้จ้างงานสิ่งแวดล้อมพุ่งแรง

Green Skills ทักษะจำเป็นเจนใหม่   WEF ชี้จ้างงานสิ่งแวดล้อมพุ่งแรง

“วันเยาวชนนานาชาติ” หรือ“International Youth Day” 12 ส.ค.2566 ได้กำหนดหัวข้อการจัดงาน “Green Skills for Youth: Towards a Sustainable World” หรือ “ทักษะสีเขียวสำหรับเยาวชน เพื่อมุ่งสู่โลกที่ยั่งยืน”

งานสีเขียวและแรงงานที่มีทักษะด้านสิ่งแวดล้อม จะมีส่วนอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยข้อมูลจาก  LinkedIn “ เครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลระบุในรายงานของสภาเศรษฐกิจโลก[World Economic Forum : WEF]ในหัวข้อ ”งานแห่งอนาคตปี 2023 หรือ World Economic Forum’s Future of Jobs 2023"  ระบุถึงการจ้างงานที่มีทักษะด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนแซงหน้าการจ้างงานทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วง4ปีที่ผ่านมา  ซึ่งปรากฎการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบแล้วตอนนี้เพราะมีคนหนุ่มสาวหลายล้านคนต้องสูญเสียงาน ขณะเดียวกันคนอีกหลายล้านที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน”

“ขณะนี้มีคนหนุ่มสาวถึง 33% ที่ว่างงาน ซึ่งมีจำนวนมากเป็น 2 เท่าของแรงงานวัยผู้ใหญ่ที่ต้องเผชิญกับความยากจนสุดโต่งและความสามารถการปกป้องทางสังคมที่มีอยู่น้อยมากหรือแทบไม่มีเลย”

ผลการสำรวจของ WEFเมื่อเร็วๆนี้จากการสำรวจ เครือข่ายแรงงาน 1 หมื่นคนที่มีบทบาทเป็นผู้มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนในด้านต่างๆนั้นต่างก็เป็นคนอายุน้อยในระดับต่ำกว่า 30ปี มีความต้องการสร้างอนาคตและต้องการเห็นสิ่งดีๆโดยคนกลุ่มนี้ไม่ลดละที่จะพูดหรือลงมือทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญที่แรงงานวัยหนุ่มสาวเหล่านี้ต้องการคือ “ทักษะสีเขียว”เพื่อพาตัวเองเข้าสู่ตลาดการจ้างงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เมื่อเร็วๆนี้ WEF ได้จัดเวทีเสวนา“Squaring the Circle: Delivering on Growth, Jobs and Climate” สาระส่วนหนึ่งระบุว่าทิศทางของภาคธุรกิจมุ่งไปสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมทำให้การเกิดขึ้นของGreen Job จะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการได้ทั้งปริมาณและประสิทธิภาพของแรงงานแห่งอนาคต

ขณะที่การบริหารจัดการคน และเป้าหมายปี 2050  เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นเป็น กลไกขับเคลื่อนทั้งการลงทุน ทิศทางธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวเร่งให้บุคลากรต้องมีความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

“ทักษะด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ต้องการเพื่อตอบสนองเป้าหมายการคาร์บอนศูนย์ โดยผู้ผลิตและซัพพลายเชนทั้งหลายต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ด้วย ซึ่งรวมถึงตัวแรงงานที่ทำงานในส่วนต่างๆด้วย”

ไม่เพียงแต่แรงงานเท่านั้นที่เผชิญความท้าทายที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง องค์กรธุรกิจเองก็ต้องปรับวิธีคิดเสียใหม่ จากเดิมที่มุ่งการผลิตแบบยึดหลักต้นทุนต่ำเพื่อสร้างผลกำไร ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการคู่ค้า เช่น การใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต ที่ต้องใช้ทักษะพิเศษในการทำงานดังนั้น แรงงานที่การลงทุนใหม่ๆต้องการคือ คนที่รู้และเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ 

การจ้างงานคือการเชื่อมโยงจุดต่างๆให้ประสานกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเพราะภาคธุรกิจ สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยแรงงานที่มีทักษะและความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน แม้เป้าหมายที่ว่านี้จะเป็นเรื่องของอนาคตในอีก 10-20ปีข้างหน้า แต่การปรับตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตจะเป็นการวิ่งเข้าหาโอกาส  ซึ่งในทางตรงกันข้ามหากไม่ปรับตัวใดๆเลยสิ่งที่จะมาพร้อมกับอนาคตคือ การสูญเสียโอกาสซึ่งแรงงานบางส่วนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แม้ว่าแรงงานกลุ่มดังกล่าวจะเป็นคนหนุ่มคนสาวก็ตาม