Photo& Story แผนซ้อมป้องกันน้ำมันรั่วในเเม่น้ำ

Photo& Story  แผนซ้อมป้องกันน้ำมันรั่วในเเม่น้ำ

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน และเคมีภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (12thThailandOilandChemicalSpillResponseExercise:TOC-EX12)

โดยมีกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น และการค้าน้ำมัน ในฐานะที่เป็นสมัชชาสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือIESG เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานที่มีบทบาทในการขจัดคราบน้ำมัน ทั้งงานด้านการวางแผนงาน การดำเนินงาน การให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะช่วยทำให้การดำเนินการแก้ไขปัญหารการรั่วไหลของน้ำมันเป็นไปด้วยความปลอดภัย รวดเร็ว และส่งผลกระทบที่มีต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด การซ้อมแผนชาติฯ 

ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่การฝึกซ้อมแผนฯ จัดขึ้นในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และบางจาก ร่วมสนับสนุนโดยเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เป็นสถานที่ฝึกซ้อม พร้อมนำเรือศรีธารารักษ์ 8 เรือขจัดคราบน้ำมันของบางจาก ซึ่งประจำอยู่ที่ท่าเรือ บางจาก ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงปากร่องน้ำมานานกว่า 3 ปีแล้ว ร่วมในการซ้อมด้วย”

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์