SETเปิดสัญญามาตรฐาน ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

SETเปิดสัญญามาตรฐาน  ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ได้จัดทำ "คู่มือการใช้สัญญามาตรฐานสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ผ่านการรับรองและใบรับรองเครดิตพลังงานหมุนเวียน"

เพื่อให้การใช้คู่มือการใช้สัญญามาตรฐานสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ผ่านการรับรองและใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน เกิดความสะดวกและง่ายที่จะทำความเข้าใจแก่คู่สัญญาและผู้มีส่วนได้เสียใด ๆ

สำหรับ“คาร์บอนเครดิต” (หรือที่ในสัญญาฯ ใช้คำว่า Product) หมายถึง คาร์บอนเครดิตที่ผ่านการรับรองหรือใบรับรองเครดิตพลังงานหมุนเวียน (ตามแต่กรณี)

     ทั้งนี้ “คาร์บอนเครดิตที่ผ่านการรับรอง” หรือที่ในสัญญาฯ ใช้คำว่า Verified Emission Reductions หรือ VERs) หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกใด ๆ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานดังต่อไปนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก., Verra ตามมาตรฐาน Verified Carbon Standard,Gold ตามมาตรฐาน Gold Standard หรือ หน่วยงานอื่นตามมาตรฐานที่หน่วยงานดังกล่าวให้การรับรองการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน SETเปิดสัญญามาตรฐาน  ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

โดย“ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน” หรือที่ในสัญญาฯ ใช้คำว่า Renewable Energy Certificate หรือ REC) หมายถึง ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC) ซึ่งออกและรับรองโดย The International REC Standard Foundation (I-REC Standard)

ส่วน“สัญญาฯ” หมายถึง สัญญามาตรฐานสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ผ่านการรับรองและใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Master Trading Agreement for Verified Emission Reductions and Renewable Energy Certificates)