“ขยะอาหาร”ปัญหาท่วมโลก เร่งแก้ไขก่อนส่งผลร้ายสิ่งแวดล้อม

“ขยะอาหาร”ปัญหาท่วมโลก  เร่งแก้ไขก่อนส่งผลร้ายสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยแพร่ข้อมูลการแก้ไขปัญหาขยะอาหาร (Food Waste) หลังจากมีผลสำรวจพบทั่วโลกมีปริมาณขยะอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีรัฐบาลหลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

เช่น  ฝรั่งเศส  ออกกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านขยะอาหาร กำหนดให้ร้านค้าปลีกตั้งแต่ 400 ตารางเมตร ห้ามทิ้งและทำลายอาหารที่ยังไม่หมดอายุ 

ให้ใช้วิธีทำสัญญากับองค์กรการกุศลหรือธนาคารอาหาร เพื่อบริจาคและนำไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ต้องการ และมีมาตรการด้านภาษีเป็นแรงจูงใจ 

     สหรัฐ ออกกฎหมายกำหนดให้ผู้บริจาคอาหารโดยสุจริตไม่ต้องรับโทษทางแพ่งและอาญา หากอาหารที่บริจาคไปเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และปัจจุบันมีการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งผลิตอาหารกว่า 1.2 ล้านแห่งทั่วประเทศ มีหน่วยรับบริจาคกว่า 5,000 แห่ง เกาหลีใต้  ได้เปลี่ยนการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขยะในอัตราคงที่ เป็นเก็บตามสัดส่วนปริมาณขยะที่ทิ้งและให้แยกขยะ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ เพื่อจูงใจให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ เรียนรู้การแยกขยะ

“ขยะอาหาร”ปัญหาท่วมโลก  เร่งแก้ไขก่อนส่งผลร้ายสิ่งแวดล้อม