BCG Farming ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคใหม่

BCG Farming ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคใหม่

ข้อมูลจากโฆษกรัฐบาลระบุว่า BCG Farming เป็นการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 ใช้ศักยภาพของพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศและมีความต้องการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวนมาก ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ BCG Farming สร้างแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแนวใหม่ โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เป็นพื้นที่ปฏิบัติการหลัก ซึ่งเน้นการให้ชุมชนพึ่งพาตนเองครบวงจร ตั้งแต่การสร้างผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนถึงการบริโภคเพื่อส่งขายระดับพรีเมียมให้ธุรกิจท่องเที่ยว

               แนวคิด BCG ที่รัฐบาลเน้นย้ำ เป็นตัวอย่างการประยุกต์แนวคิด BCG ให้เป็นรูปธรรมผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ให้สร้างผลผลิตทางเกษตรแบบครบวงจร สามารถพึ่งพาตนเอง และต่อยอดไปถึงการขยายโอกาสทางการตลาดเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถเป็นโครงการนำร่องให้กับพื้นที่อื่น ๆ

BCG Farming ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคใหม่