เครดิตพลาสติกจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร

เครดิตพลาสติกจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร

ในขณะที่โลกได้ตื่นขึ้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศในยุคปัจจุบันของเราอย่างถูกต้องแล้ว ยังมีวิกฤตสังคมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่มักถูกมองข้าม เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกไม่สามารถเข้าถึงบริการจัดการขยะที่เหมาะสมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศต่างๆ

ของ Global South การรวบรวมขยะรีไซเคิล รวมถึงขยะพลาสติก ขึ้นอยู่กับภาคนอกระบบเกือบทั้งหมด โดยผู้รวบรวมขยะนอกระบบถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในการรวบรวมและกู้คืนวัสดุเหลือใช้

Key points 

. การรวบรวมและกู้คืนขยะพลาสติก

. เครื่องมือทางการเงินใหม่

. ปลดล็อกโอกาสผ่านเครดิตพลาสติก

ข้อมูลจาก world economic forum ระบุว่าภาคขยะนอกระบบในการออกแบบโซลูชันแบบองค์รวมเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่กําลังเติบโต การตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิทธิมนุษยชนและสภาพสังคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญเหล่านี้มีความสําคัญ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความสําคัญ

ใน Global South การรวบรวมและกู้คืนขยะพลาสติกขึ้นอยู่กับแรงงานนอกระบบเกือบทั้งหมด แม้จะมีส่วนสําคัญ แต่นักสะสมขยะนอกระบบก็เป็นหนึ่งในกลุ่มชายขอบที่สุดของสังคมที่ทํางานภายใต้สภาวะสุขภาพที่เป็นอันตรายและขาดการเข้าถึงแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนและบริการสังคมขั้นพื้นฐาน

เครื่องมือทางการเงินใหม่ เช่น เครดิตพลาสติก กําลังเกิดขึ้นเพื่อจูงใจให้เก็บขยะพลาสติก กลไกโดยสมัครใจเหล่านี้อาจให้เงินสนับสนุนกิจกรรมการจัดการขยะและองค์กรในบริบทที่กฎระเบียบที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและความรับผิดชอบของผู้ผลิตเพิ่มเติม (EPR) ซึ่งหมายความว่าผู้ผลิตต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในรัฐปัจจุบัน EPR และสินเชื่อพลาสติกมุ่งเน้นไปที่ด้านสิ่งแวดล้อมของการเก็บขยะเกือบทั้งหมด ในขณะที่ละทิ้งสิทธิมนุษยชนที่สําคัญและมิติทางสังคม

ปลดล็อกโอกาสผ่านเครดิตพลาสติก ความเป็นมืออาชีพของห่วงโซ่คุณค่าการจัดการของเสีย

เนื่องจากการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่จําเป็น กระบวนการตรวจสอบ และความพยายามในการสร้างขีดความสามารถที่อาจเกิดขึ้น แผนสินเชื่อพลาสติกโดยทั่วไปอาจทําให้กิจกรรมการจัดการของเสียของผู้รวบรวมขยะอย่างไม่เป็นทางการและองค์กรรวบรวมขยะกึ่งทางการมีความเป็นมืออาชีพ

ให้ข้อมูลที่ดีขึ้นสําหรับการกําหนดนโยบาย ไม่มีความลับใดที่ข้อมูลจะแจ้งนโยบายตามหลักฐานได้อย่างมาก การเปิดใช้งานข้อมูลการจัดการของเสียที่มีบทบาทสําคัญในภาคการศึกษานอกระบบภายในระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล (MSWM) ในท้องถิ่นสามารถช่วยให้มีนโยบายและการตัดสินใจที่ดีขึ้น ข้อมูลนี้ยังสามารถสนับสนุนข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสําหรับการสร้างระบบ EPR

ให้เสียงแก่ภาคการจัดการขยะอย่างไม่เป็นทางการแม้จะมีบทบาทสําคัญ แต่ในอดีตภาคขยะนอกระบบก็ถูกแยกออกจากการอภิปรายเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการจัดการของเสีย แผนแบบองค์รวมจะสร้างโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ end-to-end เสริมสร้างบทบาทของพวกเขา และรับทราบบริการที่เกี่ยวข้อง