มาตรการภาษีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

มาตรการภาษีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย อบก. และ กรมป่าไม้ ผลักดันให้กรมสรรพากรออกประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 688) พ.ศ. 2562

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน โดยมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนมีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่าที่บริจาค แต่ไม่เกิน 2 % ของกำไรสุทธิ

กรมสรรพากรเพื่อขอปรับปรุงและขยายระยะเวลาบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งนำมาซึ่งร่างประกาศพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรโดยการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาของมาตราการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนป่าชุมชนจำนวน 10,246 แห่ง อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของป่าชุมชนในการกักเก็บคาร์บอน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี ค.ศ. 2037

โดยได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

1. บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้เท่าจำนวนที่บริจาค โดยไม่มีขั้นต่ำในการบริจาค

2. บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคเงินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่กรมป่าไม้ เพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

3.สามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570

มาตรการภาษีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน